Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice – (autor Tatiana Coșeri)

CONSILIUL BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL

GHID PRACTIC

pentru aplicarea

Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice

Chișinău, 2020

Ghidul practic pentru aplicarea „Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice” , a fost aprobat la ședința Consiliului Biblioteconomic Național din …. noiembrie 2020, proces-verbal nr.

Autor: Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Grupul de lucru:

Liubovi Karnaeva, director,  Biblioteca Ştiinţifică Medicaăe a USMF „Nicolae Testimiţeanu”

Ludmila Ouș, director, Biblioteca Municipală „E. Coșeriu”, Bălți

Liuba Arion, specialiat principal, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Chișinău

Alla Vlasov, șef, Biblioteca Colegiului Tehnologic

Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

CUPRINS

 PREAMBUL 
IINTRODUCERE 
1.Scopul ghidului 
2.Cadrul legal de aprobare a Regulamentului 
3.Cadrul de funcționare a Regulamentului 
4.Scopul evaluării bibliotecii publice 
5.Terminologia utilizată 
6.Principiile evaluării bibliotecii publice 
II.CADRUL DE REFERINȚĂ AL EVALUĂRII BIBLIOTECII PUBLICE 
1.Responsabilitatea privind procedura de evaluare 
2.Gradul de obligativitate și termenul de evaluare 
III.DOMENIILE ȘI CRITERIILE DE EVALUARE A BIBLIOTECII PUBLICE 
IV.COMISIILE DE EVALUARE A BIBLIOTECILOR PUBLICE 
1.Constituirea comisiilor de evaluare 
2.Tipologia comisiilor de evaluare 
3.Componența comisiei de evaluare 
4.Modul de activitate a comisiei de evaluare 
5.Drepturile, obligațiile și atribuțiile comisiei de evaluare 
V.ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE EVALUARE A BIBLIOTECII PUBLICE 
1.Etapele de evaluare a bibliotecii publice 
2.Planificarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice 
3.Inițierea procedurii de evaluare 
4.Evaluarea bibliotecii. Procesul de evaluare propriu-zis 
5.Adoptarea deciziei cu privire la evaluare. Grila de punctaj 
6.Acordarea categoriei de evaluare bibliotecii 
7.Proceduri pentru biblioteci neevaluate 
VI.DOSARUL DE EVALUARE A  BIBLIOTECII PUBLICE 
VII.LITIGII 
VIII.PORTOFOLIUL DE EVALUARE A BIBLIOTECII PUBLICE 
1.Conținutul portofoliului de evaluare a bibliotecii publice 
2.Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice 
3.Sursele ce confirmă veridicitatea informației 
4.Cerințe de tehnoredactare 
IX.ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 
X.ANEXE 
 1. INTRODUCERE
 1. Scopul  ghidului

Ghidul are scopul de a contribui la aplicarea corectă a Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice, de a orienta bibliotecile publice în procesul de evaluare, de a oferi un suport metodologic tuturor actorilor implicați.

 • Cadrul legal  de aprobare a Regulamentului

Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice a fost aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 07 octombrie 2020. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova a fost publicată pe 23 octombrie 2020 în Monitorul Oficial nr. 272 – 277, art. 887[1].

Documentul a fost elaborat în conformitate cu o serie de acte normative în vigoare:

 • Cadrul de funcționare a Regulamentului

Regulamentul determină un cadru normativ unitar pentru realizarea procedurii de evaluare a bibliotecilor publice printr-un ansamblu de criterii minime de bază și specifice, finalizatä cu atribuirea unui calificativ.

Documentul este structurat în patru capitole, 55 de articole și șapte anexe, care reflectă integral conceptul complex de evaluare a bibliotecilor publice în contextul managementului calității.

Regulamentul stabilește:

 1. scopul evaluării bibliotecii publice;
 2. terminologia utilizată;
 3. principiile de bază ale evaluării;
 4. cadrul de referință al evaluării;
 5. domeniile și criteriile de evaluare;
 6. constituirea și modul de activitate a comisiilor de evaluare;
 7. drepturile, obligațiile și atribuțiile comisiei de evaluare;
 8. organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare;
 9. descrierea etapelor de evaluare a bibliotecii publice;
 10. metodologia de atribuire a categoriei bibliotecii publice în urma evaluării.
 • Scopul evaluării bibliotecii publice

Evaluarea bibliotecii publice se realizează cu scopul de a aprecia și de a stabili nivelul de corespundere a activității acestora cu criteriile minime de bază și specifice aprobate în vederea certificării categoriei bibliotecii.

 • Terminologia utilizată

Terminologia în Regulament este interpretată conform standardelor:

 • SM ISO 2789 „Statistici Internaționale de bibliotecă” (2015),;
 • SM ISO 11620„Informare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci” (2016);
 •  SM ISO 16439 „Informare și documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor” (2018).
 • Principiile evaluării bibliotecii publice

Principiile care stau la baza procesului de evaluare a bibliotecilor publice sunt următoarele:

1) responsabilitate – manifestarea unui comportament profesional adecvat în realizarea activității de evaluare a bibliotecii și asumarea răspunderii pentru aprecierile efectuate în cadrul procesului de evaluare;

2) imparțialitate și independență – manifestarea unei atitudini obiective, nediscriminatorii față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor în cadrul procesului de evaluare a bibliotecii;

3) integritate – la evaluarea bibliotecilor, membrii comisiei de evaluare manifestă onestitate, acestora fiindu-le interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu, sau să abuzeze în vreun fel de calitatea de membru, în schimbul evaluărilor pe care le-au făcut sau pe care urmează să le facă;

4) obiectivitate – evaluarea bibliotecii pornind de la aprecierea în mod just a situației bibliotecii, așa cum este ea, fără a admite denaturarea faptelor, cu expunerea deficiențelor și neregulilor constatate, în vederea corectării lor ulterioare și ameliorării funcționării bibliotecii.

 1. CADRUL DE REFRINȚĂ AL EVALUĂRII BIBLIOTECII PUBLICE
 1. Responsabilitatea privind procedura de evaluare

Procesul de evaluare se inițiază de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  în termen de o lună de la intrarea în vigoare a hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice . Pe parcursul a doi ani toate bibliotecile publice din țară etapizat vor fi evaluate. Astfel, categoria de evaluare deținută va fi menținută până la prima evaluare realizată în conformitate cu Regulamentul.

Evaluarea bibliotecii publice se realizează de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării în cooperare cu autoritatea publică, instituția sau entitatea care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează

 • Gradul de obligativitate și termenul de evaluare

Prevederile Regulamentului sunt atribuite pentru toate bibliotecile publice din țară. Evaluarea este obligatorie pentru bibliotecile publice – o dată la 5 ani. Procedura poate fi inițiată înainte de expirarea termenului de 5 ani, dar nu mai devreme de la expirarea a 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii bibliotecii. Biblioteca evaluată anticipat se planifică pentru următoarea evaluare la expirarea a 5 ani de la evaluarea anticipată.

Bibliotecile private pot fi supuse evaluării conform prezentului Regulament la solicitarea fondatorului ori a persoanei fizice sau juridice de drept privat.  

Datele despre activitatea bibliotecii vor fi prezentate pentru ultimii 5 ani.

 1. DOMENIILE ȘI CRITERIILE DE EVALUARE

A  BIBLIOTECII PUBLICE

Evaluarea bibliotecii publice se realizează în baza unui ansamblu de criterii minime și specifice:

 • patru criterii minime obligatorii pentru evaluarea bibliotecilor publice: cota de atragere a membrilor comunității la bibliotecă; colecții și resurse informaționale variate, corespunzătoare profilului comunității; impactul serviciilor, care sunt dezvoltate conform necesităților membrilor comunității; eficiența utilizării bugetului și dezvoltarea parteneriatelor;
 • șase criterii specifice pe diferite domenii de evaluare:  

A – contextul organizațional: cadrul strategic și directiv, de reglementare, normativ și tehnologic; proiecte/inovații; parteneriate cu acord; voluntariat; instrumente de comunicare; evidență și raportare; membru al comisiilor/grupurilor de lucru ;

B –  resurse informaționale: acces liber la colecții; catalogul bibliotecii; dezvoltarea colecțiilor; gestionarea colecțiilor;

 C –  utilizatori și servicii: varietatea/diversitatea serviciilor; rata de atragere a utilizatorilor la servicii; promovarea serviciilor;

D –   cercetare: cercetare; varietatea activităților științifice; publicații; comunicări; 

E –  formare profesională continuă: cercetarea necesităților de formare profesională continuă a bibliotecarilor; oferta educațională; instruire bibliotecarilor;

F –  facilități, dotări, buget și finanțare: localul bibliotecii; echipament; acces, securitate; eficiența utilizării bugetului; extinderea bugetului (surse extrabugetare) prin proiecte, echipament, tehnologii, mobilier, voluntariat, activități de advocacy etc.

Criteriile specifice de evaluare sunt prezentate în Fișa de evaluare a bibliotecii publice din Anexa nr. 1. Fiecărui criteriu specific de evaluare îi revine un set de indicatori cuantificați cu valori numerice de la 2 la 5.

La stabilirea indicatorilor se iau în considerare următoarele condiții:

 1) validarea – măsura în care indicatorii reflectă rezultatele relevante pentru atingerea obiectivelor;

2) fiabilitatea – măsura în care indicatorii prezintă rezultate repetitive;

3) accesibilitatea – aplicarea facilă a indicatorilor în evaluarea bibliotecii.

Rolul indicatorilor este de a:

 1. orienta bibliotecile publice în autoevaluarea activității cu scopul de a-şi aprecia propriile rezultate şi performante în mod independent precum şi pentru a identifica domeniile în care să corecteze sau să-şi îmbunătățească performanțele;
 2. institui un cadru comun de referință pentru asigurarea performanței şi pentru evaluare.
 1. COMISIILE DE EVALUARE A BIBLIOTECILOR PUBLICE

Evaluarea bibliotecilor publice se inițiază şi se realizează de către comisia de evaluare, în ordine succesivă, conform planului anual de evaluare a bibliotecilor aprobat.

 1. Constituirea comisiilor de evaluare

Prin ordinul ministrului educației, culturii şi cercetării, în cooperare cu autoritatea publică, instituția sau entitatea care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează, anual se constituie comisii de evaluare.

 • Tipologia comisiilor de evaluare

În scopul realizării evaluării bibliotecilor publice se constituie următoarele tipuri de  comisii de evaluare:

 1. Comisia de evaluare a bibliotecilor naționale și a celor cu statut de centre biblioteconomice;
 2. Comisia de evaluare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ și a bibliotecilor specializate;
 3. Comisia de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale.

Pentru organizarea comisiei de evaluare este necesar să fie solicitare cel puțin de la o singură bibliotecă.

 • Componența comisiei de evaluare

Comisiile sunt  constituite din 7 membri care au studii superioare, au cunoștințe și experiență în domeniul biblioteconomiei și științelor informării, învățământului, managementului sau altor domenii de activitate adiacente, tangente activității bibliotecii. Pentru a asigura transparențe procesului de evaluare a bibliotecii, fiecare membru al comisiei de evaluare semnează declarația de imparțialitate și confidențialitate conform Anexei nr. 2.

În calitate de membri în comisiile de evaluare se desemnează:

1) reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării;

2) reprezentanți ai autorităților administrației publice locale – în Comisia de evaluare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ şi a bibliotecilor specializate şi în Comisia de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale;

3) reprezentanți ai autorităților publice centrale, după necesitate, desemnați de autoritatea respectivă, în funcție de specializarea bibliotecii;

4) reprezentantul instituției sau entității care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează;

5) reprezentanți ai personalului de specialitate din biblioteci cu categorie de calificare superioară, desemnați de Consiliul Biblioteconomic National;

6) reprezentanți ai centrelor biblioteconomice, desemnați de Consiliul Biblioteconomic National;

7) reprezentanți ai societății civile, care activează în domenii de activitate aferente bibliotecii, aleşi prin concurs public de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării.

În componența comisiei de evaluare a bibliotecilor publice din UTA Găgăuzia se desemnează reprezentanți ai Direcției Generale Cultură și Direcției Generale Învățământ ale UTA Găgăuzia.

Este obligatorie includerea în componența Comisiei de evaluare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ şi a bibliotecilor specializate şi a Comisiei de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale a reprezentantului autorităților administrației publice locale şi a reprezentantului centrului biblioteconomic național.

Membrul comisiei de evaluare care este angajat al unei biblioteci nu poate participa la evaluarea acesteia.

Comisia de evaluare este constituită din:

Președinte. Preşedinte al comisiei de evaluare este reprezentantul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

Secretar. Lucrările de secretariat ale comisiilor de evaluare se asigură de către subdiviziunea responsabilă de domeniul de activitate al bibliotecilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării. Secretarul comisiei de evaluare se desemnează prin ordin al ministrului educației, culturii şi cercetării.

Membri. Membrii comisiei de evaluare dețin simultan şi statutul de membri-raportori. În calitate de membru-raportor, membrul comisiei are atribuția de elaborare a proiectului raportului de evaluare în cazul bibliotecilor publice care iau fost repartizate. Statutul de membru-raportor nu exclude atribuțiile pe care le deține în calitate de membru al comisiei de evaluare în cadrul procedurii de evaluare a bibliotecii publice respective.

 • Modul de activitate a comisiei de evaluare

Comisia de evaluare își desfășoară activitatea prin ședințe, care sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membri.  În lipsa de cvorum, data următoarei ședințe se stabilește în termen de cel mult 7 zile lucrătoare.

Ședințele comisiei se consemnează într-un proces-verbal, care se întocmește de către secretarul comisiei. Procesul-verbal al ședinței comisiei de evaluare se semnează de către președinte şi de către secretar, conform Anexei nr. 3, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data ședinței.

Comisia de evaluare adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor participanți la ședință. Membrii comisiei de evaluare nu se pot abține de la vot.

În cazul absenței președintelui comisiei de evaluare, activitatea acesteia este condusă de membrul desemnat de președinte. Atunci când președintele comisiei nu a desemnat niciun membru care să îi exercite atribuțiile în cadrul ședinței sau pe perioada absenței, ședința se conduce de către un membru desemnat ad-hoc de către membrii prezenți, din rândul acestora.

Examinarea proiectului raportului de evaluare este numită pentru următoarea ședință a comisiei, în cazul lipsei membrului-raportor. Ședința poate fi amânată cel mult o dată din acest motiv, ulterior raportul se examinează în lipsa membrului-raportor.

 • Drepturile, obligațiile și atribuțiile comisiei de evaluare

Comisia de evaluare are dreptul să solicite bibliotecilor evaluate prezentarea informațiilor şi materialelor necesare pentru evaluarea completă şi obiectivă a organizării şi activității acestora. Membrii comisiei de evaluare au dreptul să studieze materialele din dosarele de evaluare a bibliotecilor aflate în gestiunea comisiei de evaluare din care fac parte.

Comisia de evaluare are următoarele atribuții:

1) studiază sursele doveditoare prin contrapuneri ale documentelor, informațiilor, bazelor de date, rapoartelor etc.;

2) examinează și evaluează organizarea și activitatea bibliotecilor prin: ieșiri la fața locului, realizare de interviuri, verificări ale anumitor procese, simulări;

3) aprobă raportul de evaluare a bibliotecii;

4) adoptă hotărâri cu privire la rezultatele evaluării bibliotecii;

5) propune Ministerului Educației, Culturii și Cercetării acordarea sau menținerea categoriei bibliotecii, în corespundere cu rezultatele evaluării.

Membrii comisiei de evaluare au următoarele atribuții:

1) evaluează în mod individual bibliotecile publice în cadrul procedurilor de evaluare a bibliotecilor publice aflate în desfășurare în cadrul comisiei de evaluare;

2) solicită de la biblioteca supusă evaluării informațiile, documentele sau alte materiale necesare pentru evaluarea completă și obiectivă;

3) întocmesc proiectul raportului de evaluare pentru bibliotecile pentru care au statut de membri-raportori.

 Membrii comisiei de evaluare sunt obligați:

1) să-și exercite atribuțiile în conformitate cu prezentul Regulament;

2) să respecte regimul informațiilor cu accesibilitate limitată, care le-au devenit cunoscute în cadrul procedurilor de evaluare, conform prevederilor legislației cu privire la accesul la informații;

3)  să participe la ședințele comisiei de evaluare;

4) să semneze hotărârile comisiei de evaluare, la a căror adoptare au participat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data prezentării spre semnare;

5) să elaboreze și să prezinte proiectul raportului de evaluare a bibliotecii pentru care au fost desemnați în calitate de membri-raportori, conform rigorilor impuse de prezentul Regulament;

6) să se abțină de la acțiuni care pot afecta atât ordinea ședințelor comisiei de evaluare, cât și relațiile colegiale și respectuoase dintre membrii comisiei de evaluare;

7) să se abțină de la evaluarea bibliotecii în  situații de conflict de interese și să informeze în scris președintele comisiei de evaluare despre existența conflictului de interese ori intervenirea lui pe durata procedurii de evaluare;

8) să execute alte obligații stabilite de legislație.

Președintele comisiei de evaluare exercită următoarele atribuții:

1) coordonează și conduce activitatea comisiei de evaluare;

2) stabilește locul, data și ora desfășurării ședințelor, care se convoacă în funcție de necesități;

3) pronunță hotărârile adoptate de comisia de evaluare;

4) semnează hotărârea comisiei de evaluare în locul membrului aflat peste hotare, absent motivat sau decedat, care a participat la procedura de evaluare a bibliotecii, inclusiv la adoptarea hotărârii;

5) asigură ordinea în timpul ședințelor comisiei de evaluare;

6) expune poziția comisiei de evaluare în mass-media sau în cadrul unor evenimente publice la care comisia de evaluare este invitată ori deleagă această atribuție altui membru al comisiei;

7) exercită alte atribuții stabilite de Regulamentul privind evaluarea bibliotecii publice.

Secretarul comisiei de evaluare exercită următoarele atribuții:

1) ține evidența dosarelor de evaluare a bibliotecilor, aflate în gestiunea comisiei de evaluare;

2) ține evidența corespondenței comisiei de evaluare;

3) asigură arhivarea materialelor comisiei de evaluare și transmiterea lor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

4) informează membrii comisiei de evaluare, prin poșta electronică, telefon sau prin alte mijloace de comunicare, despre locul, data și ora desfășurării ședințelor, ordinea de zi a acestora;

5) informează bibliotecile supuse evaluării de către comisia de evaluare despre deciziile acesteia, care le vizează, cu transmiterea prin poștă sau prin poșta electronică a copiei deciziei;

6) întocmește, conform Anexei nr. 3, și semnează procesul-verbal al ședinței comisiei de evaluare;

7) elaborează proiectele de decizii ale comisei de evaluare;

8) asigură publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la evaluarea bibliotecii;

9) asigură respectarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces în exercițiul funcției;

10) ține evidența la zi a numărului de ședințe ale comisiei de evaluare, a numărului de biblioteci evaluate de către comisia de evaluare, a numărului de decizii nesemnate de către fiecare membru al comisiei;

12) exercită alte atribuții ce țin de organizarea și activitatea comisiei de evaluare.

 • ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE EVALUARE A BIBLIOTECII PUBLICE
 1. Etapele de evaluare a bibliotecii publice

Evaluarea bibliotecii publice se realizează în cinci etape:

1) planificarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice;

2) inițierea procedurii de evaluare;

3) evaluarea bibliotecii;

 4) adoptarea deciziei cu privire la evaluare;

5) acordarea categoriei de evaluare bibliotecii.

2.       Planificarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării întocmește şi aprobă, până la 1 noiembrie a anului în curs, planul anual de evaluare a bibliotecilor publice pentru anul următor. Planul anual de evaluare a bibliotecilor publice aprobat se publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

La prima sa ședință din an, comisia de evaluare repartizează aleatoriu, între membrii săi, bibliotecile ce urmează a fi supuse evaluării în anul respectiv.

3.     Inițierea procedurii de evaluare

Procedura de evaluare este inițiată de către comisia de evaluare conform planului, iar în cazul evaluării anticipate – inițiată la solicitarea conducerii bibliotecii publice sau fondatorului prin depunerea unei cereri conform Anexei nr. 4 la Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării.

Comisia de evaluare aduce la cunoștința conducerii bibliotecii decizia privind inițierea evaluării bibliotecii și solicită de la aceasta informațiile, confirmările acestora în limitele criteriilor și indicatorilor aprobați. Biblioteca prezintă comisiei de evaluare Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice Anexa nr. 5 cu acordarea punctajului pentru indicatorii realizați în conformitate cu Anexa nr. 1 și sursele ce confirmă veridicitatea informației (copii sau linkul la sursă).

Bibliotecile publice cu  filiale prezintă Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice și sursele ce confirmă veridicitatea informației pentru toată rețeaua.

4.    Evaluarea bibliotecii. Procesul de evaluare propriu-zis

Procesul de evaluare propriu-zis presupune realizarea de către comisia de evaluare a următoarelor activități:

1) verificarea veridicității informațiilor din formularul pentru evaluarea bibliotecii publice, completat de bibliotecă publică în Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice (Anexa nr.5), prin: analiza documentelor ce reprezintă sursele de confirmare a veridicității informațiilor prezentate; vizitarea bibliotecii evaluate; realizarea de interviuri; verificarea prin simulări a anumitor procese şi proceduri realizate de bibliotecă;

2) completarea Fișelor de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr.1) de către membrii comisiei de evaluare, atribuind puncte pentru fiecare indicator;

3) elaborarea şi aprobarea Raportului de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr. 6).

 Fiecare membru al comisiei evaluează în mod individual biblioteca, completând Fișa de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr.1) și poartă răspundere juridică pentru veridicitatea informației expuse.

În procesul de verificare a veridicității datelor, membrul comisiei în compartimentul „Comentarii” fixează neconformitățile și plus valoarea, performanțele. De exemplu: biblioteca deține instrucțiuni tehnologice – 1, 2 instrucțiuni, bine alcătuite, iar alta, de același tip – are 3-4, la fel foarte bine elaborate.  Sau au fost prezentate și alte informații documentate decât cele solicitate (Regulament de organizare și funcționare a programelor de lectură, Regulament de organizare și funcționare a activității de voluntariat etc.). 

5.      Adoptarea deciziei cu privire la evaluare. Grila de punctaj

Punctajul total acumulat este calculat prin sumarea punctelor acordate de fiecare membru, împărțind la numărul de membri care au participat la evaluarea bibliotecii. În funcție de punctajul total acumulat bibliotecii i se atribuie una dintre următoarele categorii: superioară, I, II, III, IV. Grila de punctaj pentru atribuirea categoriilor este următoarea:

 1. de la 401 la 480 puncte – calificativul excelent – categoria superioară;
  1. de la 301 la 400 puncte – calificativul foarte bine – categoria I-a;
  1. de la 201 la 300 puncte – calificativul bine – categoria a II-a;
  1. de la 151 la 200 de puncte – calificativul satisfăcător rezonat – categoria a III-a;
  1. până la 150 de puncte – calificativul satisfăcător – categoria a IV-a.

Membrul-raportor în baza datelor și informațiilor colectate, a fișelor de evaluare întocmește proiectul Raportului de evaluare conform Anexei nr. 6. Raportul de evaluare a bibliotecii publice trebuie să cuprindă următoarele date și informații:

1) gradul de conformitate a bibliotecii cu criteriile specifice de calitate;

2) punctajul acordat de către fiecare dintre membrii comisiei de evaluare și punctajul total acumulat de biblioteca publică evaluată;

3) constatările și concluziile în baza aprecierii datelor colectate și punctelor atribuite în fișele de evaluare;

4) recomandări privind direcțiile de ameliorare, modificare, inovare a bibliotecii din punct de vedere organizațional și/sau funcțional;

5) decizia comisiei cu privire la rezultatele evaluării bibliotecii publice.

Raportul este aprobat și semnat de membrii comisiei de evaluare.

În baza punctajului acumulat de biblioteca publică, conform raportului de evaluare aprobat, comisia de evaluare ia una dintre următoarele decizii cu privire la rezultatele evaluării bibliotecii publice:

 1. acordarea unei noi categorii, cu indicarea acesteia;
 2. menținerea categoriei existente.

Deciziile aprobate sunt menționate în Hotărârea cu privire la evaluarea bibliotecii conform Anexei nr. 7. Hotărârea cu privire la evaluarea bibliotecii şi raportul de evaluare a bibliotecii se semnează şi, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data aprobării lor, se transmit Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

6.      Acordarea categoriei de evaluare bibliotecii

În termen de până la 10 zile lucrătoare de la data recepționării raportului de evaluare și hotărârii comisiei de evaluare,  Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării întreprinde cumulativ următoarele acțiuni

1) emite ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii publice, în care se dispune atribuirea categoriei de evaluare conform hotărârii comisiei de evaluare cu privire la evaluarea bibliotecii;

2) înregistrează ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii în Registrul de stat al bibliotecilor, cu indicarea, în mod obligatoriu, a categoriei acordate.

Ordinul ministrului educației, culturii şi cercetării cu privire la evaluarea bibliotecii se emite în două exemplare. Al doilea exemplar al ordinului se transmite bibliotecii evaluate.

Categoria de evaluare a bibliotecii publice se ia în calcul la salarizarea personalului bibliotecii în conformitate cu prevederile legislației cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare.

7.          Proceduri pentru biblioteci neevaluate

În cazul în care, din motive obiective, biblioteca publică nu a fost supusă evaluării în termenul stabilit, o dată la 5 ani, în Registrul de stat al bibliotecilor se face mențiunea „neevaluată” şi se asigură evaluarea acesteia în termen de până la un an.

Directorul/șeful de bibliotecă depune o cerere, avizată de fondator, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin care solicită extinderea termenului de evaluare. În lipsa directorului/șefului de bibliotecă cererea este depusă de către fondator.

VI. DOSARUL DE EVALUARE A  BIBLIOTECII PUBLICE

Pentru fiecare bibliotecă evaluată, comisia de evaluare constituie dosarul de evaluare, care cuprinde:

1) după caz, cererea de solicitare a evaluării. Cererea de solicitare se depune dacă biblioteca publică:

1.1. nu a fost evaluată în termenul stabilit;

1.2. se evaluează anticipat înainte de expirarea termenului de 5 ani, dar nu mai devreme de 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii biblioteii;

 2) decizia de inițiere a evaluării bibliotecii;

3) formularul pentru evaluarea bibliotecii;

4) copiile documentelor ce reprezintă sursele de confirmare a veridicității informațiilor prezentate, în cazul în care nu se indică linkul la sursă;

5) fișele de evaluare a bibliotecii, întocmite de către membrii comisiei de evaluare;

6) procesele-verbale ale ședințelor comisiei de evaluare;

7) raportul privind evaluarea bibliotecii publice;

8) hotărârea privind evaluarea bibliotecii.

Completarea dosarului de evaluare a bibliotecii cu ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii și acordarea categoriei acesteia este în responsabilitatea Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

Dosarele, portofoliile de evaluare a bibliotecilor şi alte materiale ale comisiei de evaluare se păstrează la Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării conform termenelor stabilite de legislație.

VII. LITIGII

În cazul în care directorul bibliotecii sau conducătorul autorității publice, instituției sau entității care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează nu este de acord cu hotărârea comisiei de evaluare, o poate contesta la Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii. Ca rezultat al examinării contestației hotărârii comisiei de evaluare, ministrul educației, culturii şi cercetării dispune una dintre următoarele acțiuni:

 1) realizarea unei evaluări repetate de către o altă comisie de evaluare decât cea a cărei hotărâre a fost contestată, care se desemnează de către ministrul educației, culturii şi cercetării;

 2) menținerea hotărârii comisiei de evaluare.

Petițiile, care parvin pe adresa Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, se readresează comisiei de evaluare corespunzătoare, în termen de până la 3 zile lucrătoare.

Orice litigiu referitor la activitatea comisiei de evaluare se examinează conform procedurii contenciosului administrativ.

VIII. PORTOFOLIUL DE EVALUARE A BIBLIOTECII PUBLICE

1. Conținutul portofoliului de evaluare a bibliotecii publice

Biblioteca publică este informată de către comisia de evaluare despre inițierea și realizarea procesului de evaluare, conform planului anual de evaluare a bibliotecilor aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Pentru a fi evaluată, biblioteca publică depune comisiei conform termenelor stabilite portofoliul de evaluare care conține:

1. Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice (Anexa nr. 5) semnat de către directorul/șeful bibliotecii.

2. Dovezile, sursele ce confirmă veridicitatea informațiilor prezentate la acordarea de punctaj pentru indicatorii realizați. Doveziile sistematizate sunt aranjate în ordinea domeniilor și integrate în mape. În textul completat al Formularului de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr. 5) se va face trimitere la mapa respectivă.

Biblioteca publică cu filiale se evaluează ca o singură entitate, completează un singur formular care va reflecta activitatea bibliotecii în ansamblu.

2. Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice

Biblioteca publică completează Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice conform Anexei nr. 5, indicând:

 • denumirea oficială (de exemplu: Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”; Biblioteca publică Onești; Biblioteca publică Băcioi);
 • localitatea (municipiul Bălți; satul Onești, raionul Strășeni, comuna Băcioi, municipiul Chișinău);
 • adresa (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 148) ;
 • numărul de înregistrare în cazul când biblioteca îl deține (nu se completează dacă la momentul evaluării biblioteca încă nu a fost înregistrată în Registrul de stat al bibliotecilor
 • categoria solicitată (atribuirea categoriei superioară, I, II, III, IV).

Fiecare domeniu de evaluare a bibliotecii publice are următoarea structură:

 • criterii: standarde minime de calitate care reflectă exigențele față de biblioteca publică;
 • indicatori: instrumente de măsurare care pun în evidență caracteristicile criteriilor. Indicatorii sunt prezentați prin 3 modalități: produs/serviciu, valori de referință, indicatori de performanță.

Valorile de referință indică cerințele minime obligatorii pentru bibliotecă, care este accentuată prin cea mai mică cifră. Indicatorii numerici mari caracterizează instituțiile cu impact avansat. Datele sunt prezentate prin două modalități:

 • pentru perioada de 5 ani în baza rezultatelor anuale;
 • per an.

Biblioteca completează doar indicatorii care sunt relevanți activității sale. Dacă datele/rezultatele activității bibliotecii reflectă variabile mai mari decât cele reflectate în indicatori, atunci biblioteca realizează cuantificare la cea mai apropiată variabilă fixată; dacă datele/rezultatele activității reflectă variabile mai mici decât cerințele minime obligatorii, atunci nu va fi atribuită nici o cuantificare:

Biblioteca are 10+ serviciiVa fi atribuită cuantificarea, aprecierea cea mai aproape de indicator: 8 servicii pe an – 5 puncte
Biblioteca are 2 serviciiNu va fi atribuită nici o cuantificare, deoarece cerința minimă este de 4 servicii per an
 • conformitate: puncte acordate pentru gradul de realizare a indicatorului. Pentru confirmarea gradului de realizare a indicatorului se va consulta Anexa nr. 1 (Fișa de evaluare a bibliotecii publice). Punctajul atribuit pe o scară de la 5 la 2 puncte indică nivelul de eficiență a bibliotecii: 5 – avansat, 4 – dezvoltat, 3 – mediu, 2 –  elementar;
 • sursele ce confirmă veridicitatea datelor: dovezile punctajului atribuit prin indicarea titlului documentului/sursei, paginii și/sau linkului la varianta electronică. Biblioteca publică poate indica inclusiv și alte surse decât cele indicate în Regulament.

Completarea corectă a formularului asigură un proces de evaluare corespunzător.

Domeniul A. Contextul organizațional cuprinde 8 criterii:

 • Cadrul strategic și directiv de reglementare, normativ și tehnologic: informații documentate/documente formalizate care reglementează cadrul general de organizare și funcționare a bibliotecii, regulile/modul de organizare și desfășurare a proceselor/activităților. Indicatorilor se acordă punctaj pentru produs.
 • Proiecte/inovații (participare/coordonare): aprecierea creativității bibliotecii publice prin participarea și coordonarea diverselor proiecte. Se acordă punctaj pentru valori de referință.

În cazul când biblioteca a participat sau a coordonat proiecte instituționale, naționale și internaționale cu aceiași valoare de referință, punctajul este atribuit individual. Dacă sunt valori de referință diferite, atunci se indică punctajul relevant.

Proiecte / inovații (participare)   Indicatorul este calculat în medie pentru 5 ani  3 proiecte / inovații – instituționale – naționale – internaționale  5 5 5
2 proiecte / inovații – instituționale – naționale – internaționale  3
1 proiect / inovație – instituțională – națională – internațională    2
 • Parteneriate cu acord: numărul de parteneriate cu o bază contractuală. Se exclude cooperarea între două sau mai multe biblioteci într-o singură unitate administrativă Partenerii pot contribui prin diferite modalități, de exemplu – expertiză, finanțare, training, servicii. Se acordă punctaj pentru valori de referință.
 • Voluntariat: numărul de voluntari care se implică în activitatea bibliotecii. Se acordă punctaj pentru valori de referință.
 • Instrumente de comunicare: existența instrumentelor de comunicare cu comunitatea – Pagina Web, rețele sociale. Indicatorilor se acordă punctaj pentru produs.
 • Evidență și raportare: capacitatea instituțională de a monitoriza și îmbunătăți activitatea prin evidență și raportare online (ORT, 6-c). Se acordă punctaj pentru produs.
 • Membru al comisiilor/grupurilor de lucru: exprimă calitatea personalului de specialitate, implicarea lor ca membri-experți în diverse comisii, comitete, grupuri de lucru. Se acordă punctaj pentru produs.

Domeniul B. Resurse informaționale cuprinde 4 criterii:

 • Acces liber la colecții: indică disponibilitatea colecțiilor. Cu cât accesul liber la raft  este mai mare ca %, cu atât mai mult permite utilizatorilor să cunoască  conținutul resurselor informaționale. Se acordă punctaj pentru produs.
 • Catalogul bibliotecii: indică măsura în care colecția de documente este accesibilă în catalogul tradițional, catalogul electronic online, offline și capacitatea bibliotecii de a respecta standardele în catalogare. Se acordă punctaj pentru produs.
 • Dezvoltarea colecțiilor: indică calitatea colecțiilor, diversitatea și actualitatea resurselor informaționale. Criteriul este evaluat prin trei tipuri de indicatori:


 1. valori de referință
IndicatoriMetodologia de calculare a indicatorilorInterpretare
Achizițiile în colecție sunt editate în ultimii 5 ani  Punctajul se atribuie în funcție de media obținutăAchizițiile în colecție editate în ultimii 5 ani se consideră un nivel de eficiență excelent al bibliotecii
Achizițiile în colecție sunt editate în ultimii 7 ani
Achizițiile în colecție sunt editate în ultimii 10 ani

Se propune  cercetarea/analiza colecției după următoarea schemă:

AnulAchiziții editate în ultimii 5 ani (ex.)Achiziții editate în ultimii 7 ani (ex.)Achiziții editate în ultimii 10 ani (ex.)Total achiziții (ex.)
2020    
2019    
2018    
2017    
2016    
Total    
Indicator în medie    
 • punctaj pentru produs: colecții variate conform necesitaților utilizatorilor,  colecții speciale, acces la baze de date, repozitoriu
 • indicatori de performanță
IndicatoriMetodologia de calculare a indicatorilorInterpretare
Cel puțin 0,7 împrumuturi per unitate din colecție per an (rata de circulație), unde   A – este numărul de documente împrumutate în perioada X B – este numărul unităților materiale din colecție  Cu cât este mai mare rata de circulație, cu atât se consideră că biblioteca dispune de o colecție calitativă și are un randament mai bun
Cel puțin 0,2  împrumuturi per unitate din colecție per an (rata de circulație)
Cel puțin 0,5 % a ratei de înnoire a colecțieix100, unde   A – este numărul unităților achiziționate intrate în colecție B – este numărul unităților materiale din colecție  Rata de înnoire a colecției calculată în procente    
Cel puțin 1% a ratei de înnoire a colecției

Se propune  cercetarea/analiza ratei de înoire a colecției, ratei de circulație după următoarea schemă:

AnulColecția totalăAchizițiiRata de înnoire a colecției (%)Documente împrumutateRata de circulație
2020     
2019     
2018     
2017     
2016     
Total     
Indicator în medie     

Colecția și resursele informaționale variate, corespunzătoare profilului comunității este și un criteriu minim de bază.

 • Gestionarea colecțiilor: indică gradul de responsabilitate a bibliotecii privind gestionarea resurselor informaționale, utilizarea corespunzătoare a tipizatelor conform instrucțiunilor tehnologice. Se acordă punctaj pentru produs.

Domeniul C. Utilizatori și servicii cuprinde 3 criterii:

 • Varietatea și diversitatea serviciilor: stabilește gradul de îndeplinire a misiunii bibliotecii publice și de realizare a obiectivelor strategice. Criteriul este divizat în 3 blocuri:
 •  
Numărul total de servicii8, 6, 5, 4 servicii per an  Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 4 servicii

b)

Tipuri de servicii (în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la serviciile  prestate de biblioteca publică)Tutoriale, servicii de referințe, servicii electronice, acces gratuit la Internet, acces la Wi-FiSe indică punctaj pentru produs

c)

Servicii de instruire formală și nonformală a utilizatorilor20 de instruiri ale utilizatorilor per anSe indică punctaj pentru valori de referință   Se analizează serviciile de instruire formală și nonformală a utilizatorilor per an, apoi se calculează media pe 5 ani Standardul minim de referință este 6 instruiri ale utilizatorilor per an
18 de instruiri ale utilizatorilor per an
12 de instruiri ale utilizatorilor per an
6 de instruiri ale utilizatorilor per an
Servicii de socializare și loisir6 activități per anSe indică punctaj pentru valori de referință   Se analizează serviciile de socializare și loisir per an, apoi se calculează media pe 5 ani Standardul minim de referință este 4 activități per an
5 activități per an
4 activități per an

Impactul serviciilor, care sunt dezvoltate conform necesităților membrilor comunității este și un criteriu minim de bază.

 • Rata de atragere a utilizatorilor la servicii: indică capacitatea bibliotecii de a atrage și a servi populația țintă prin resurse și servicii. Acest criteriu  nu se aplică bibliotecilor naționale. Criteriul este evaluat prin valori de referință și indicatori de performanță:
IndicatoriMetodologia de calculare a indicatorilorInterpretare
Utilizatori activi ca procent din comunitate/ populațiex100, unde A – este numărul utilizatorilor activi B – este numărul populației localității (se vor utiliza datele recensământului)  Numărul mare de utilizatori activi ca % din populație indică atractivitatea bibliotecii și gradul de satisfacere a utilizatorilor   Se analizează utilizatorii activi ca % din comunitate/populație per an, apoi media pe 5 ani   Standardul de referință este 20%
Intrări per utilizator per an, unde A – este numărul de intrări în anul X B – este numărul utilizatorilor activi  Se analizează intrările per utilizator per an, apoi se calculează media pe 5 ani   Numărul mare de intrări per utilizator reflectă eficiența serviciilor de bibliotecă   Standardul de referință este 4 intrări per utilizator per an
Împrumuturi per utilizator per an, unde A – este numărul de împrumuturi în anul X B – este numărul utilizatorilor activi  Se analizează împrumuturile per utilizator per an, apoi se calculează media pe 5 ani   Numărul mare de împrumuturi per utilizator reflectă eficiența calitatea colecțiilor   Standardul de referință este 4 împrumuturi per utilizator per an

Rata/cota de atragere a membrilor comunității la bibliotecă este un criteriu minim de bază.

Se propune  cercetarea/analiza acestor indicatori după următoarea schemă:

AnulPopulațiaUtilizatori activiUtilizatori ca % din populațieÎmprumutÎmprumut per utilizatorIntrăriIntrări per utilizator
2020       
2019       
2018       
2017       
2016       
Total       
Indicator în medie       
 • Promovarea serviciilor: indică modalitățile prin care biblioteca promovează serviciile pentru a atrage utilizatorii. Criteriul include următorii indicatori:
IndicatoriConținutul indicatorilorPunctaj
Lista serviciilor și condițiile de prestare (periodicitatea, ziua, ora)Disponibile pe: Pagina web/blog Rețele de socializare Panou de informațiiSe indică punctaj pentru produs
Un poster per an   Un infografic per an   Trei materiale promoționale per an  Biblioteca trebuie să promoveze serviciile sale prin postere, infografice și materiale promoționale    Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este un poster, un infografic, trei materiale promoționale într-un an.
Cinci mențiuni despre servicii în mass-media tipărită și/sau electronică   Un filmuleț video  Biblioteca trebuie să promoveze serviciile sale prin filmulețe video și în mass-media tipărită și/sau electronică      Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este Cinci mențiuni despre servicii în mass-media tipărită și/sau electronică și un filmuleț video pe perioada de evaluare

Domeniul D. Cercetare este alcătuit din 4 criterii prin care se apreciază contribuțiile semnificative ale bibliotecilor publice la cercetarea, elaborarea produselor necesare modernizării domeniului biblioteconomic și diversificării, extinderii ofertei de servicii.

 • Cercetare: indică direcțiile de cercetare. Criteriul include următorii indicatori:
IndicatoriConținutul indicatorilorPunctaj
Cercetare bibliografică   (bibliografii, bibobibliografii, istorie locală, liste de publicații)3 și mai multe cercetări 2 cercetări 1 cercetare    Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 1 cercetare realizată pe parcursul a 5 ani
Cercetarea necesităților de informare3 și mai multe cercetări 2 cercetări 1 cercetare    Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 1 cercetare realizată pe parcursul a 5 ani
Alte tipuri de cercetări (cercetare de marketing, cercetare statistică etc.)3 și mai multe cercetări 2 cercetări 1 cercetare  Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 1 cercetare realizată pe parcursul a 5 ani
 • Varietatea activităților științifice: organizarea evenimentelor științifice (conferințe, simpozioane, congrese, mese rotunde etc.) prin care are loc schimbul de experiențe și de bune practici pe teme științifice. Standardul de referință este organizarea 1 eveniment științific pe parcursul a 5 ani.  Se indică punctaj pentru valori de referință.
 • Publicații: prezentarea rezultatelor activității de cercetare. Criteriul include următorii indicatori:
IndicatoriConținutul indicatorilorPunctaj
Publicații științificeMonografii CulegeriSe indică punctaj pentru produs
Articole științifice5 articole științifice 3 articole științifice 2 articole științifice 1 articol științific    Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 1 articol științific pe parcursul a 5 ani
Publicații de popularizare5 publicații 3 publicații 2 publicații 1 publicații    Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 1 publicație de popularizare pe parcursul a 5 ani
Publicații de referințe3 publicații 2 publicații 1 publicații    Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 1 publicație pe parcursul a 5 ani
Programul de activitate a biblioteciiBiblioteca elaborează programul de  activitateSe indică punctaj pentru produs
Raportul textual de activitate a biblioteciiBiblioteca elaborează raportul textualSe indică punctaj pentru produs
 • Comunicări: diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice prin comunicări științifice. Standardul de referință este 2 comunicări științifice pe parcursul a 5 ani.  Se indică punctaj pentru valori de referință.

Domeniul E. Formare profesională continuă reflectă contextul educației formale, nonformale și informale a personalului. Domeniul este evaluat prin 3 criterii:

 • Cercetarea necesităților de formare profesională continuă a bibliotecarilor: identificarea necesităților de formare continuă a personalului prin studii, cercetări, chestionarea online, analiza feedback-urilor cursurilor livrate, intervievare în procesul de atestare a personalului etc. Standardul de referință este un studiu per an. Se indică punctaj pentru valoarea de referință .
 • Oferta educațională: planificarea și organizarea formării profesionale continuă. Criteriul este evaluat prin următorii indicatori:
IndicatoriConținutul indicatorilorPunctaj
Calendarul de livrare a a activităților de formare profesională continuă   Se indică punctaj pentru produs
Calendarul de livrare a a activităților de formare profesională continuă  Disponibil:  pe pagina web/blog  pe rețele de socializare  pe panoul de informații
Curricula, tutoriile, suporturi de curs tradiționale și online Se indică punctaj pentru produs
Promovarea ofertei educaționaleUn poster per an Un infografic per an Un material promoțional per anSe indică punctaj pentru valori de referință    
 • Instruirea bibliotecarilor: obținerea de competențe în conformitate cu recomandările IFLA „Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices” privind alocarea aproximativ a 10% din orele de muncă (circa 50 minute per zi) să fie asigurate/programate atât pentru participarea la workshopuri, conferințe, învățare la locul de muncă și alte activități educaționale, cât și pentru proiecte de învățare informală.
IndicatoriConținutul indicatorilorMetodologia de calculare a indicatorilor
Numărul de ore de instruire per bibliotecar20 de ore și mai multe de instruire per an per bibliotecar   16 ore de instruire per an per bibliotecar   12 ore de instruire per an per bibliotecar    , unde A – este numărul de ore de instruire a bibliotecarului în anul X B – este numărul de bibliotecari instruiți   Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 12 ore de instruire per an per bibliotecar

Domeniul F. Facilități, dotări și finanțare include 5 criterii de evaluare a bibliotecii ce reflectă infrastructura și bugetarea:

 • Localul bibliotecii: oferă informații despre spațiile destinate utilizatorilor pentru lectură, studiu și socializare. La indicatorii spațiul pentru studiu/lectură, spațiu pentru calculatoare, spațiu pentru lucrul în grup, spațiu pentru recreere se indică punctaj pentru produs.
 • Echipament: oferă informații despre echipamentul bibliotecii. Datele sunt evaluate prin punctaj  pentru produs în cazul asigurării bibliotecii cu imprimante, scanere și copiatoare. Iar în argumentarea numărului de stații de lucru pentru utilizatori – se indică punctaj pentru valori de referință. Standardul de referință este 2 stații de lucru pentru utilizatori.
 • Acces, securitate: oferă informații despre asigurarea accesibilității la spațiile bibliotecii, despre orientarea utilizatorilor în spații și securitatea lor. Indicatorii sunt evaluați prin indicarea punctajului pentru produs.
 • Eficiența utilizării bugetului: oferă informații despre % din bugetul bibliotecii cheltuit pentru resurse informaționale, despre % din fondul de salariu cheltuit pentru formarea profesională continuă.
IndicatoriConținutul indicatorilorMetodologia de calculare a indicatorilor
Procentul din bugetul bibliotecii cheltuit pentru achiziții de resurse informaționale10%   8%   6%  x100, unde   A – este bugetul bibliotecii cheltuit pentru achiziții de resurse informaționale B – este bugetul bibliotecii   Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 10% din bugetul bibliotecii cheltuit  pentru achiziții de resurse informaționale în perioada de evaluare
Procentul din fondul de salarizare cheltuit pentru formarea profesională continuă2%   1%   până la 1%x100, unde   A – este bugetul bibliotecii cheltuit pentru formarea profesională continuă B – este bugetul bibliotecii   Se indică punctaj pentru valori de referință   Standardul de referință este 2% din fondul de salarizare cheltuit pentru formarea profesională continuă în perioada de evaluare

Se propune  cercetarea/analiza acestor indicatori după următoarea schemă:

AnulBuget totalCheltuieli pentru achiziția resurselor informaționale% cheltuieli pentru achiziția resurselor informaționaleCheltuieli pentru formarea profesională continuă% cheltuieli pentru formarea profesională continuă
2020     
2019     
2018     
2017     
2016     
Total     
Indicator în medie     
 • Extinderea bugetului (surse extrabugetare) prin  proiecte, echipament, tehnologii, mobilier, voluntariat, activități de advocacy, servicii contra plată: indică % de extindere a bugetului. Veniturile pot include: donații, amenzile plătite de utilizatori. Indicatorii sunt completați în felul următor:

Indicatori
Metodologia de calculare a indicatorilor
10% anual din bugetul extins   8% anual din bugetul extins   7% anual din bugetul extins   5% anual din bugetul extinsx100, unde   A – este bugetul bibliotecii extins B – este bugetul total al bibliotecii   Se indică punctaj pentru valori de referință    

Se propune  cercetarea/analiza acestor indicatori după următoarea schemă:

AnulBuget totalBuget extins
proiectedonațiitehnologiiechipamentmobilier
2020      
2019      
2018      
2017      
2016      
Total      
Indicator în medie      
Indicator în medie %      

 4. Cerințe de tehnoredactare

Portofoliul de evaluare se prezintă în variantă redactată la calculator în format A4. Cerințele de tehnoredactare sunt următoarele:

 • Textul: Times New Roman, cu diacriticele corespunzătoare limbii române;
 • Interval între rânduri: 1,5;
 • Mărimea literelor: 12 puncte;
 • Marginile paginii: stânga – 2,5 cm; dreapta – 1,5 cm; sus – 2,5 cm; jos – 2,5 cm;
 • Numerotare pagini: cifre arabe

IX. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

  
Ce stabilește Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice?Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice stabilește: criteriile minime aplicate la evaluarea bibliotecilor publice; modul de organizare și desfășurare a procedurii de evaluare a bibliotecii publice;categoriile atribuite bibliotecilor în urma evaluării
Care este scopul Regulamentului?Scopul Regulamentului este de a: stabili un cadru normativ unitar pentru realizarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice;identifica un ansamblu de cerințe minime obligatorii pentru organizarea și funcționarea bibliotecilor publice;orienta activitatea bibliotecilor publice;stimula motivația personalului bibliotecilor publice de a spori performanțele bibliotecii
Cine este responsabil de realizarea evaluării bibliotecilor publice?Evaluarea bibliotecii publice se realizează de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cooperare cu autoritatea publică, fondatorul
Obținerea categoriei bibliotecii publice este obligatorie pentru toate bibliotecile publice?Obținerea categoriei bibliotecii publice este obligatorie pentru toate bibliotecile publice   Bibliotecile publice private pot fi supuse evaluării la solicitarea fondatorului
Cât de des are loc evaluarea bibliotecii publice?Evaluarea bibliotecii publice are loc o dată la 5 ani
Cum sunt evaluate filialele bibliotecilor?Bibliotecile publice cu  filiale prezintă Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice și sursele ce confirmă veridicitatea informației pentru toată rețeaua.
În ce cazuri poate fi organizat procesul de evaluare a bibliotecii publice înainte de termen?Evaluarea bibliotecii publice poate fi inițiată înainte de expirarea termenului de 5 ani, dar nu mai devreme de la expirare a 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii bibliotecii   Biblioteca evaluată anticipat se planifică pentru următoarea evaluare la expirarea a 5 ani de la evaluarea anticipată
Care sunt criteriile minime în baza cărora se realizează evaluarea bibliotecii publice?Patru criterii minime obligatorii pentru evaluarea bibliotecilor publice: cota de atragere a membrilor comunității la bibliotecă; colecții și resurse informaționale variate, corespunzătoare profilului comunității; impactul serviciilor, care sunt dezvoltate conform necesităților membrilor comunității; eficiența utilizării bugetului și dezvoltarea parteneriatelor
Care sunt criteriile specifice în baza cărora se realizează evaluarea bibliotecii publice?Șasecriterii specifice pe diferite domenii de evaluare:  A – contextul organizațional B –  resurse informaționale  C –  utilizatori și servicii D –   cercetare E –  formare profesională continuă F –  facilități, dotări, buget și finanțare
Cum sunt evaluate criteriile specifice?Fiecare domeniu/criteriu specific este evaluat prin: criterii: standarde minime de calitate care reflectă exigențele față de biblioteca publicăindicatori: instrumente de măsurare care pun în evidență caracteristicile criteriilorconformitate: puncte acordate pentru gradul de realizare a indicatorului
Cum prezentați indicatorii?Indicatorii sunt prezentați prin 3 modalități: produs/serviciuvalori de referințăindicatori de performanță
Care este punctajul acordat criteriilor specifice?Fiecărui criteriu specific de evaluare îi revine un set de indicatori cuantificați cu valori numerice de la 2 la 5
Ce reprezintă valorile numerice ale punctajului acordat?Valorile numerice ale punctajului acordat au următoarele caracteristici: 5 – avansat 4 – dezvoltat 3 – mediu 2 –  elementar
Când se constituie comisiile de evaluare?Prin ordinul ministrului Educației, Culturii şi Cercetării, în cooperare cu autoritatea publică, instituția sau entitatea care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează, anual se constituie comisii de evaluare
Când e nevoie de solicitararea constituirii comisiei?Comisia de evaluare poate fi constituită în cazul în care: din motive obiective, biblioteca publică nu a fost supusă evaluării în termenul stabilit, o dată la 5 ani și se asigură evaluarea acesteia în termen de până la un an în baza unei cererievaluarea bibliotecii publice înainte de expirarea termenului de 5 ani, dar nu mai devreme de la expirare a 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii bibliotecii în baza unei cereri   Pentru organizarea comisiei de evaluare este necesar să fie solicitare cel puțin de la o singură bibliotecă
Care este tipologia comisiilor de evaluare?În scopul realizării evaluării bibliotecilor publice se constituie următoarele tipuri de  comisii de evaluare: Comisia de evaluare a bibliotecilor naționale și a celor cu statut de centre biblioteconomiceComisia de evaluare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ și a bibliotecilor specializateComisia de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale
Din câți membri sunt constituite comisiile de evaluare?Comisiile sunt  constituite din 7 membri
Ce persoane sunt desemnate ca membri ai comisiilor de evaluare?În calitate de membru al comisiei de evaluare poate fi desemnată persoane care are: studii superioarecunoștințe și experiență în domeniul biblioteconomiei și științelor informării, învățământului, managementului sau altor domenii de activitate adiacente, tangente activității bibliotecii
Care este componența comisiilor de evaluare?În calitate de membri în comisiile de evaluare se desemnează: 1) reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării; 2) reprezentanți ai autorităților administrației publice locale – în Comisia de evaluare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ şi a bibliotecilor specializate şi în Comisia de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale; 3) reprezentanți ai autorităților publice centrale, după necesitate, desemnați de autoritatea respectivă, în funcție de specializarea bibliotecii; 4) reprezentantul instituției sau entității care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează; 5) reprezentanți ai personalului de specialitate din biblioteci cu categorie de calificare superioară, desemnați de Consiliul Biblioteconomic National; 6) reprezentanți ai centrelor biblioteconomice, desemnați de Consiliul Biblioteconomic National; 7) reprezentanți ai societății civile, care activează în domenii de activitate aferente bibliotecii, aleşi prin concurs public de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării. În componența comisiei de evaluare a bibliotecilor publice din UTA Găgăuzia se desemnează reprezentanți ai Direcției Generale Cultură și Direcției Generale Învățământ ale UTA Găgăuzia.  
În ce cazuri este obligatorie includerea în comisia de evaluare a reprezentantului APL și a reprezentantului centrului biblioteconomic național?Este obligatorie includerea în componența Comisiei de evaluare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ şi a bibliotecilor specializate şi a Comisiei de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale a reprezentantului autorităților administrației publice locale şi a reprezentantului centrului biblioteconomic național
Cum se asigură transparența procesului de evaluare?Pentru a asigura transparențe procesului de evaluare a bibliotecii, fiecare membru al comisiei de evaluare semnează declarația de imparțialitate și confidențialitate conform Anexei nr. 2
Unde sunt indicate drepturile, obligațiile și atribuțiile comisiei de evaluare?Drepturile, obligațiile și atribuțiile comisiei de evaluare sunt reglementate în Capitolul III. Comisiile de evaluare a bibliotecilor publice. Secțiunea a 3-a
Care este modul de activitate a comisiilor de evaluare?Modul de activitate a comisiei de evaluare este reglementat în Capitolul III. Comisiile de evaluare a bibliotecilor publice. Secțiunea a 2-a
În câte etape se realizează procedura de evaluare a bibliotecii publice?Evaluarea bibliotecii publice se realizează în cinci etape: 1) planificarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice 2) inițierea procedurii de evaluare 3) evaluarea bibliotecii  4) adoptarea deciziei cu privire la evaluare; 5) acordarea categoriei de evaluare bibliotecii
Ce prezintă biblioteca publică comisiei de evaluare?Biblioteca publică prezintă comisiei de evaluare: formularul pentru evaluarea bibliotecii publice, conform anexei nr. 5copiile documentelor ce reprezintă surse de confirmare a veridicității datelor. În cazul bibliotecilor cu filiale se reflectă activitatea din toată rețeaua
Biblioteca publică poate prezenta și alte surse de confirmare a veridicității datelor decât cele incluse în regulament?Bbiblioteca publică poate să prezinte și alte surse de confirmare a veridicității datelor decât cele incluse obligatoriu în regulament. De exemplu: biblioteca deține instrucțiuni tehnologice – 1, 2 instrucțiuni, bine alcătuite, iar alta, de același tip – are 3-4, la fel foarte bine elaborate.  Sau biblioteca deține și alte regulamente decât cele solicitate:  Regulament de organizare și funcționare a programelor de lectură, Regulament de organizare și funcționare a activității de voluntariat etc și mai multe proiecte/inovații, servicii, cercetări etc.  În acest caz, performanța se va fixa în Fișa de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr.1), în Formularul de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr. 5)
Ce cuprinde și cum se prezintă portofoliul de evaluare ? Conținutul portofoliului de evaluare cuprinde doveziile sistematizate, aranjate în ordinea domeniilor și integrate în mape.   În textul completat al Formularului de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr. 5) se va face trimitere la mapa respectivă.   Portofoliul de evaluare se prezintă în variantă redactată la calculator în format A4. Cerințele de tehnoredactare sunt următoarele: Textul: Times New Roman, cu diacriticele corespunzătoare limbii române;Interval între rânduri: 1,5;Mărimea literelor: 12 puncte;Marginile paginii: stânga – 2,5 cm; dreapta – 1,5 cm; sus – 2,5 cm; jos – 2,5 cm;Numerotare pagini: cifre arabe
Ce activități realizează comisia pentru procesul de evaluare?Procesul de evaluare propriu-zis presupune realizarea de către comisia de evaluare a următoarelor activități: 1) verificarea veridicității informațiilor din formularul pentru evaluarea bibliotecii publice, completat de bibliotecă publică în Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice (Anexa nr.5), prin: analiza documentelor ce reprezintă sursele de confirmare a veridicității informațiilor prezentate; vizitarea bibliotecii evaluate; realizarea de interviuri; verificarea prin simulări a anumitor procese şi proceduri realizate de bibliotecă; 2) completarea Fișelor de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr.1) de către membrii comisiei de evaluare, atribuind puncte pentru fiecare indicator; 3) elaborarea şi aprobarea Raportului de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr. 6); 4) adoptă Hotărârea cu privire la evaluarea bibliotecii.   Fiecare membru al comisiei evaluează în mod individual biblioteca, completând Fișa de evaluare a bibliotecii publice (Anexa nr.1) și poartă răspundere juridică pentru veridicitatea informației expuse
Ce punctaj trebuie să obțină biblioteca publică pentru atribuirea categoriilor?    Grila de punctaj pentru atribuirea categoriilor este următoarea: de la 401 la 480 puncte – calificativul excelent – categoria superioarăde la 301 la 400 puncte – calificativul foarte bine – categoria I-ade la 201 la 300 puncte – calificativul bine – categoria a II-ade la 151 la 200 de puncte – calificativul satisfăcător rezonat – categoria a III-apână la 150 de puncte – calificativul satisfăcător – categoria a IV-a
Care sunt categoriile atribuite bibliotecii publice ca rezultat al evaluării?În funcție de punctajul total acumulat bibliotecii i se atribuie una dintre următoarele categorii: superioară, I, II, III, IV.
Cine emite ordinul pentru atribuirea categoriei bibliotecii publice?În baza raportului de evaluare și hotărârii comisiei de evaluare, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării întreprinde cumulativ următoarele acțiuni 1) emite ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii publice, în care se dispune atribuirea categoriei de evaluare conform hotărârii comisiei de evaluare cu privire la evaluarea bibliotecii; 2) înregistrează ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii în Registrul de stat al bibliotecilor, cu indicarea, în mod obligatoriu, a categoriei acordate. Ordinul ministrului educației, culturii şi cercetării cu privire la evaluarea bibliotecii se emite în două exemplare. Al doilea exemplar al ordinului se transmite bibliotecii evaluate
Ce temei financiar are categoria de evaluare a bibliotecii publice?Categoria de evaluare a bibliotecii publice se ia în calcul la salarizarea personalului bibliotecii în conformitate cu prevederile legislației cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare. Extras din Anexa nr. 8. Grupul ocupațional „Cultură, tineret și sport (F)”  a „Legii privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar”, nr. 270 din 23.11.2018 Note, punct 1 (p. 41): 1. Clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare la categoria „Funcţii de conducere” din compartimentul „Instituţii de cultură şi tineret” se stabilesc pentru funcţiile instituite în instituţii cu statut naţional/de categorie superioară.   Stabilirea claselor de salarizare şi a coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile instituite în instituţii similare de alte categorii se efectuează prin reducerea clasei de salarizare faţă de cele stabilite în tabel, după cum urmează: – cu 2 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria I; – cu 3 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria II; – cu 5 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria III; – cu 6 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria IV
Ce se întâmplă dacă biblioteca nu este evaluată în termenul stabilit?  În cazul în care, din motive obiective, biblioteca publică nu a fost supusă evaluării în termenul stabilit, o dată la 5 ani, în Registrul de stat al bibliotecilor se face mențiunea „neevaluată” şi se asigură evaluarea acesteia în termen de până la un an
Care este procedura pentru bibliotecile neevaluate din motivul bibliotecii, bibliotecarului, fondatorului?Biblioteca închisă pentru reparație: Directorul/șeful de bibliotecă depune o cerere, avizată de fondator, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin care solicită extinderea termenului de evaluare   Lipsa bibliotecarului: Fondatorul depune o cerere Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin care solicită extinderea termenului de evaluare   Refuzul fondatorului: Directorul/șeful de bibliotecă depune o cerere Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin care solicită extinderea termenului de evaluare
Cum sunt examinate litigiile?În cazul în care directorul bibliotecii sau conducătorul autorității publice, instituției sau entității care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează nu este de acord cu hotărârea comisiei de evaluare, o poate contesta la Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii. Ca rezultat al examinării contestației hotărârii comisiei de evaluare, ministrul educației, culturii şi cercetării dispune una dintre următoarele acțiuni:  1) realizarea unei evaluări repetate de către o altă comisie de evaluare decât cea a cărei hotărâre a fost contestată, care se desemnează de către ministrul educației, culturii şi cercetării  2) menținerea hotărârii comisiei de evaluare   Petițiile, care parvin pe adresa Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, se readresează comisiei de evaluare corespunzătoare, în termen de până la 3 zile lucrătoare   Orice litigiu referitor la activitatea comisiei de evaluare se examinează conform procedurii contenciosului administrativ
De cine este constituit dosarul de evaluare și ce conține el?Pentru fiecare bibliotecă evaluată, comisia de evaluare constituie dosarul de evaluare, care cuprinde: 1) după caz, cererea de solicitare a evaluării (pentru bibliotecile publice care solicită să fie evaluate înainte de expirarea termenului de 5 ani, dar nu mai devreme de la expirarea a 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii bibliotecii);  2) decizia de inițiere a evaluării bibliotecii; 3) formularul pentru evaluarea bibliotecii; 4) copiile documentelor ce reprezintă sursele de confirmare a veridicității informațiilor prezentate, în cazul în care nu se indică linkul la sursă; 5) fișele de evaluare a bibliotecii, întocmite de către membrii comisiei de evaluare; 6) procesele-verbale ale ședințelor comisiei de evaluare; 7) raportul privind evaluarea bibliotecii publice; 8) hotărârea privind evaluarea bibliotecii.   Completarea dosarului de evaluare a bibliotecii cu ordinul cu privire la evaluarea bibliotecii și acordarea categoriei acesteia este în responsabilitatea Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.   Dosarele de evaluare a bibliotecilor publice se păstrează la Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării conform termenelor stabilite de legislație.  
Care este conținutul celor 7 anexe?Anexa nr. 1. Fișa de evaluare a bibliotecii publice  – se completează individual de membrul comisiei    Anexa nr. 2. Declarația de imparțialitate și confidențialitate – se completează de fiecare membru al comisiei de evaluare    Anexa nr. 3. Proces-verbal al ședinței – se întocmește de secretarul comisiei de evaluare   Anexa nr. 4. Cerere de solicitare a evaluării bibliotecii publice – se completează de către directorul/șeful bibliotecii publice și se avizează de fondator   Anexa nr. 5. Formularul pentru evaluarea bibliotecii – se completează de către biblioteca publică   Anexa nr. 6. Raport de evaluare a bibliotecii – se elaborează și se prezintă de către membrul-raportor, se semnează de toți membrii comisiei de evaluare   Anexa nr. 7. Hotărâre cu privire la evaluarea bibliotecii – se întocmește de secretarul comisiei de evaluare și se semnează de toți membrii comisiei de evaluare


X. ANEXE

Anexa nr. 1

la Regulamentul privind

evaluarea bibliotecilor publice

Fișa de evaluare a bibliotecii publice

Biblioteca publică …………………………….…………………………(denumirea), localitatea………………………., adresa……………………………………

Numărul certificatului de înregistrare…………..

Categoria solicitată     ……….…….……………………………………….. (atribuirea categoriei: superioară, I, II, III, IV)

Evaluator…………………………………………………………..(numele,prenumele)

Domeniul A. Contextul organizațional
CriteriiIndicatoriPunctajComentarii
1.Cadrul strategic și directiv, de reglementare, normativ și tehnologicStrategia bibliotecii publice5 
Regulament de organizare și funcționare a bibliotecii5
Regulament intern al bibliotecii5
Organigramă5
Fișe ale posturilor5
Politici de dezvoltare a resurselor informaționale5
Regulament de gestiune a colecțiilor bibliotecii5
Politici de cercetare în bibliotecă5
Politici privind formarea profesională continuă a bibliotecarilor5
Instrucțiuni tehnologice5
2.Proiecte/inovații (participare)3 proiecte/inovații: – instituționale – naționale – internaționale  5 5 5 
2 proiecte/inovații: – instituționale – naționale – internaționale  3 3 3
1 proiect/inovație: – instituțional(ă) – național(ă) – internațional(ă)  2 2 2
3.Proiecte/inovații (coordonare)3 proiecte/inovații: – instituționale – naționale – internaționale  5 5 5 
2 proiecte/inovații: – instituționale – naționale – internaționale  3 3 3
1 proiect/inovație: – instituțional(ă) – național(ă) – internațional(ă)  2 2 2
4.Parteneriate cu acord7 parteneri5 
5 parteneri4
3 parteneri3
2 parteneri2
5.Voluntariat3 voluntari5 
2 voluntari3
1 voluntar2
6.Instrumente de comunicarePagină web5 
Rețele sociale5
7.Evidență și raportareServiciile prestate sunt raportate în sistemul de raportare online (ORT, 6-c etc.)5 
8.Membru al comisiilor/grupurilor de lucruParticiparea bibliotecii la proiecte de vizionare comunitară, guvernamentală (activități în diverse comisii, comitete, grupuri de lucru)5 
Punctaj total:  
Domeniul B. Resurse informaționale
CriteriiIndicatoriPunctajComentarii
1.Acces liber la colecțiiNu mai puțin de 10% acces liber la raft5 
2.Catalogul biblioteciiCatalog tradițional5 
Catalog electronic cu acces online5
Catalog electronic cu acces offline5
Respectarea standardelor în catalogare5
3.Dezvoltarea colecțiilorAchizițiile în colecție sunt editate în ultimii 5 ani5 
Achizițiile în colecție sunt editate în ultimii 7 ani4
Achizițiile în colecție sunt editate în ultimii 10 ani3
Colecții variate conform necesităților utilizatorilor5
Colecții speciale: documente rare, documente vechi, documente cu autograf, numismatică, cărți poștale5
Acces la baze de date5
Repozitoriu5
Cel puțin 0,7 împrumuturi per unitate din colecție per an (rata de circulație)5
Cel puțin 0,2 împrumuturi per unitate din colecție per an (rata de circulație)4
Cel puțin 0,5% al ratei de înnoire a colecției4
Cel puțin 1% al ratei de înnoire a colecției5
4.Gestionarea colecțiilorRegistrul de mișcare a fondului5 
Registrul inventar5
Actele de predare-primire5
Punctaj total:  
 
Domeniul C. Utilizatori și servicii
CriteriiIndicatoriPunctajComentarii
1.Varietatea/diversitatea serviciilor8 servicii per an5 
6 servicii per an4
5 servicii per an3
4 servicii per an2
Servicii de instruire formală și nonformală a utilizatorilor5
Tutoriale5
20 de instruiri ale utilizatorilor per an5
18 instruiri ale utilizatorilor per an4
12 instruiri ale utilizatorilor per an3
6 instruiri ale utilizatorilor per an2
Servicii de referințe5
Servicii electronice5
Acces gratuit la Internet5
Acces la Wi-Fi5
Servicii de socializare și loisir: 
– 6 activități per an5
– 5 activități per an4
– 4 activități per an3
2.Rata de atragere a utilizatorilor la servicii (nu se aplică bibliotecilor naționale)Utilizatori activi ca procent din comunitate/populație:  
– 30%5
– 25%4
– 20%3
Intrări per utilizator per an: 
– 105
– 84
– 63
– 42
Împrumuturi per utilizator per an: 
– 105
– 84
– 63
– 42
3.Promovarea serviciilorLista serviciilor și condițiile de prestare (periodicitatea, ziua, ora) disponibile pe:  
Pagina web/blog5
Rețele de socializare5
Panou de informații5
Un poster per an5
Un infografic per an5
Cinci mențiuni despre servicii în mass-media tipărită și/sau electronică5
Trei materiale promoționale per an5
Un filmuleț video5
Punctaj total:  
Domeniul D. Cercetare
CriteriiIndicatoriPunctajComentarii
1.CercetareCercetare bibliografică:  
– 3 și mai multe cercetări5
– 2 cercetări4
– 1 cercetare3
Cercetarea necesităților de informare: 
– 3 și mai multe cercetări5
– 2 cercetări4
– 1 cercetare3
Alte tipuri de cercetări: 
– 3 și mai multe cercetări5
– 2 cercetări4
– 1 cercetare3
2.Varietatea activităților științificeActivități științifice (conferințe, simpozioane, mese rotunde, congrese și altele):  
– 5 activități5 
– 3 activități4
– 2 activități3
– 1 activitate2
3.                           4.PublicațiiPublicații științifice:  
Monografii5
Culegeri5
Articole științifice: 
– 5 articole științifice5
– 3 articole științifice4
– 2 articole științifice3
– 1 articol științific2
Publicații de popularizare: 
– 5 publicații5
– 3 publicații4
– 2 publicații3
– 1 publicație2
Publicații de referințe: 
– 3 publicații5
– 2 publicații4
– 1 publicație3
Programul de activitate a bibliotecii5
Raportul textual de activitate a bibliotecii5
Comunicări3 comunicări științifice5 
2 comunicări științifice4
Punctaj total:  


Domeniul E. Formare profesională continuă
CriteriiIndicatoriGrila de evaluareComentarii
1.Cercetarea necesităților de formare profesională continuă a bibliotecarilorUn studiu per an5 
2.Oferta educaționalăCalendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă5 
Calendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă disponibil pe pagina web/blog5
Calendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă disponibil pe rețelele de socializare5
Calendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă disponibil pe panoul de informații5
Curricula5
Suporturi de curs tradiționale5
Suporturi de curs online5
Tutoriale5
Promovarea ofertei educaționale:  
– un poster per an5
– un infografic per an5
– un material promoțional per an5
3.Instruirea bibliotecarilorNumăr de ore de instruire per bibliotecar:  
– 20 de ore și mai multe de instruire per an per bibliotecar5
– 16 ore de instruire per an per bibliotecar4
– 12 ore de instruire per an per bibliotecar3
Punctaj total:  
Domeniul F. Facilități, dotări și finanțare
CriteriiIndicatoriGrila de evaluareComentarii
1.Localul biblioteciiSpațiu pentru studiu/lectură5 
Spațiu pentru calculatoare5
Spațiu pentru lucrul în grup5
Spațiu pentru recreere5
2.EchipamentStații de lucru pentru utilizatori:  
– 55
– 44
– 33
– 22
Facilități pentru utilizatori: 
– imprimante5
– scanere5
– copiatoare5
3.Acces, securitateIndicatoare de acces la bibliotecă5 
Indicatoare de orientare în bibliotecă5
Indicatoare de evacuare antiincendiară, indicatoare de semnalare a pericolelor (tensiune înaltă, lucrări de reparație, căderea tencuielii, clădire avariată etc.)5
4.Eficiența utilizării bugetuluiProcentul din bugetul bibliotecii cheltuit pentru achiziții de resurse informaționale:  
– 10%5
– 8%4
– 6%3
Procentul din fondul de salarizare cheltuit pentru formarea profesională continuă: 
– 2%5
– 1%4
– până la 1%3
5.Extinderea bugetului (surse extrabugetare) prin  proiecte, echipament, tehnologii, mobilier, voluntariat, activități de advocacy etc.10% anual din buget extins5 
8% anual din buget extins4
7% anual din buget extins3
5% anual din buget extins2
Punctaj total: 

Rezultatele obținute:

În urmaevaluăriiBibliotecii, punctajul total acumulat este _____________ puncte.

Membru: ___________________          _______________

                                (numele, prenumele)                (semnătura)

Data __________________

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind

evaluarea bibliotecilor publice

DECLARAȚIA

de imparțialitate și confidențialitate

Subsemnatul (Subsemnata)_____________________________________________________,

(numele, prenumele, entitatea instituțională)

în calitate de_______________________________________________________________

(președinte, membru)

al Comisiei de evaluare a bibliotecilor publice, îmi asum responsabilitatea să păstrez confidențialitatea informațiilor obținute pe parcursul evaluării bibliotecilor publice, să nu utilizez în scopuri personale și să nu divulg unor terți informațiile cu caracter confidențial.

Data _____________________________

Semnătura ________________________

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind

evaluarea bibliotecilor publice

Proces-verbal

al ședinței ________________________________________

            (denumirea comisiei de evaluare)

din _____________________

(data, luna, anul)

Membri prezenți: ________________________

                             ________________________

                              ______________________

Președinte al comisiei: ________________________

(Nu) Este cvorum – sunt prezenți ____ membri din ___ membri. Ședința (nu) este deliberativă.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la ______________________
 2. Cu privire la ______________________
 3. Cu privire la ______________________

S-a examinat:

1. _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Au luat cuvântul:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

S-a decis:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Au luat cuvântul:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S-a decis:

_____________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Au luat cuvântul:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S-a decis:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Președintele comisiei: ______________________    ___________________

                                                        (nume, prenume)                       (semnătura)

2. Secretar: ______________________    ___________________

                                       (nume, prenume)                       (semnătura)

Anexa nr. 4

la Regulamentul privind

evaluarea bibliotecilor publice

Președintelui Comisiei de evaluare

Cerere de solicitare a evaluării bibliotecii publice

Biblioteca publică ……………………………………(denumirea), localitatea……… ………………., adresa……………………………………, numărul certificatului de înregistrare………….., solicită să fie evaluată anticipat în vederea atribuirii categoriei.

În funcție de gradul de corespundere criteriilor minime, se solicită atribuirea categoriei ………. (superioară, I, II, III, IV).

Data                                                                                                              Semnătura

Anexa nr. 5

la Regulamentul privind

evaluarea bibliotecilor publice

Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice

Biblioteca publică ……………………………………(denumirea), localitatea……… ………………., adresa……………………………………,

Numărul certificatului de înregistrare…………..

Categoria solicitată     ……….……. ………………………………………..                     (atribuirea categoriei: superioară, I, II, III, IV).

Domeniul A. Contextul organizațional
CriteriiIndicatoriConformitate (se acordă punctaj în conformitate cu anexa nr. 1 pentru indicatoriirealizați)Sursele ce confirmă veridicitatea informației
1.Cadrul strategic și directiv de reglementare, normativ și tehnologicStrategia bibliotecii publice Copiile scanate ale documentelor sau linkurile la variantele electronice
Regulament de organizare și funcționare a bibliotecii 
Regulament intern al bibliotecii 
Organigramă 
Fișe ale posturilor 
Politici de dezvoltare a resurselor informaționale 
Regulament de gestiune a colecțiilor bibliotecii 
Politici de cercetare în bibliotecă 
Politici privind formarea profesională continuă a bibliotecarilor   
Instrucțiuni tehnologice
2.Proiecte/inovații (participare)3 proiecte/inovații: – instituționale – naționale – internaționale     Copiile descrierilor proiectelor/ inovațiilor sau linkurile la variantele electronice; linkurile la postările legate de proiecte/ inovații
2 proiecte/inovații: – instituționale   – naționale – internaționale     
1 proiect/inovație: – instituțional(ă) – național(ă) – internațional(ă)     
3.Proiecte/inovații (coordonare)3 proiecte/inovații: -instituționale – naționale – internaționale     Copiile descrierilor proiectelor/ inovațiilor sau linkurile la variantele electronice; linkurile la postările legate de proiecte/ inovații
2 proiecte/inovații: – instituționale – naționale – internaționale     
1 proiect/inovație: – instituțional(ă) – național(ă) – internațional(ă)     
4.Parteneriate cu acord7 parteneri Copiile acordurilor de parteneriat
5 parteneri 
3 parteneri 
2 parteneri 
5.Voluntariat3 voluntari Copiile certificatelor de voluntari; lista voluntarilor; Registrul de evidență a activităților voluntarilor
2 voluntari 
1 voluntar 
6.Instrumente de comunicarePagină web Copiile interfețelor; linkuri
Rețele sociale 
7.Evidență și raportareServiciile prestate sunt raportate în sistemul de raportare online (ORT, 6-c etc.) Copia interfeței din sistemul de raportare online
8.Membru al comisiilor/ grupurilor de lucruParticiparea bibliotecii la proiecte de vizionare comunitară, guvernamentală (activități în diverse comisii, comitete, grupuri de lucru) Copiile dispozițiilor/ ordinelor autorității publice, instituției sau entității care a constituit biblioteca și/sau în subordinea ori în cadrul căreia aceasta activează

Domeniul B. Resurse informaționale
  CriteriiIndicatoriConformitate  Sursele ce confirmă veridicitatea informației
1.Acces liber la colecțiiNu mai puțin de 10% acces liber la raft Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică
2.Catalogul biblioteciiCatalog tradițional Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică; copii ale interfețelor
Catalog electronic cu acces online 
Catalog electronic cu acces offline 
Respectarea standardelor în catalogare 
3.Dezvoltarea colecțiilorAchizițiile în colecție sunt editate în ultimii 5 ani Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică; indicatori statistici; indicatori de performanță; copia Registrului de evidență a colecțiilor
Achizițiile în colecție sunt editate în ultimii 7 ani 
Achizițiile în colecție sunt editate în ultimii 10 ani 
Colecții variate conform necesităților utilizatorilor 
Colecții speciale: documente rare, documente vechi, documente cu autograf, numismatică, cărți poștale etc. 
Acces la baze de date 
Repozitoriu 
Cel puțin 0,7 împrumuturi per unitate din colecție per an (rata de circulație) 
Cel puțin 0,2 împrumuturi per unitate din colecție per an (rata de circulație) 
Cel puțin 0,5% al ratei de înnoire a colecției 
Cel puțin 1% al ratei de înnoire a colecției 
4.Gestionarea colecțiilorRegistrul de mișcare a fondului Copiile Registrului de mișcare a fondului, Registrului inventar, actelor de predare-primire
Registrul inventar 
Actele de predare-primire 
Domeniul C. Utilizatori și servicii
    CriteriiIndicatoriConformitate  Documente, materiale ce confirmă veridicitatea datelor
1.Varietatea/diversitatea serviciilor8 servicii per an Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică
6 servicii per an 
5 servicii per an 
4 servicii per an 
Servicii de instruire formală și nonformală a utilizatorilor 
Tutoriale 
20 de instruiri ale utilizatorilor per an 
18 instruiri ale utilizatorilor per an 
12 instruiri ale utilizatorilor per an 
6 instruiri ale utilizatorilor per an 
Servicii de referințe 
Servicii electronice 
Acces gratuit la Internet 
Acces la Wi-Fi 
Servicii de socializare și loisir: 
– 6 activități per an 
– 5 activități per an 
– 4 activități per an 
2.Rata de atragere a utilizatorilor la servicii (nu se aplică bibliotecilor naționale)Utilizatori activi ca procent din comunitate/ populație: Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică
– 30% 
– 25% 
– 20% 
Intrări per utilizator per an: 
– 10 
– 8 
– 6 
– 4 
Împrumuturi per utilizator per an: 
– 10 
– 8 
– 6 
– 4 
3.Promovarea serviciilorLista serviciilor și condițiile de prestare disponibile pe: Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică; modele de materiale promoționale; lista mențiunilor în mass-media
Pagina web/blog 
Rețele de socializare 
Panou de informații 
Un poster per an 
Un infografic per an 
Cinci mențiuni despre servicii în mass-media tipărită și/sau electronică 
Trei materiale promoționale per an 
Un filmuleț video 
Domeniul D. Cercetare
CriteriiIndicatoriConformitate  Sursele ce confirmă veridicitatea informației
1.CercetareCercetare bibliografică: Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică;indicatori de impact
– 3 și mai multe cercetări 
– 2 cercetări 
– 1 cercetare 
Cercetarea necesităților de informare: 
– 3 și mai multe cercetări 
– 2 cercetări 
– 1 cercetare 
Alte tipuri de cercetări: 
– 3 și mai multe cercetări 
– 2 cercetări 
– 1 cercetare 
2.Varietatea activităților științificeActivități științifice (conferințe, simpozioane, mese rotunde, congrese și altele):  
– 5 activități Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică
– 3 activități 
– 2 activități 
– 1 activitate 
3.                                          PublicațiiPublicații științifice: Lista publicațiilor; copiile articolelor; linkurile la variantele electronice ale publicațiilor
Monografii 
Culegeri 
Articole științifice 
– 5 articole științifice 
– 3 articole științifice 
– 2 articole științifice 
– 1 articol științific 
Publicații de popularizare: 
– 5 publicații 
– 3 publicații 
– 2 publicații 
– 1 publicație 
Publicații de referințe: 
– 3 publicații 
– 2 publicații 
– 1 publicație 
Programul de activitate a bibliotecii 
Raportul textual de activitate a bibliotecii 
4.Comunicări3 comunicări Lista comunicărilor, cu indicarea titlului conferinței
2 comunicări 

  Domeniul E. Formare profesională continuă
CriteriiIndicatoriConformitate  Sursele ce confirmă veridicitatea informației
1.Cercetarea necesităților de formare profesională  continuă a bibliotecarilorUn studiu per an Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică; copia chestionarului de studiu; copiile rapoartelor cercetărilor sau linkurile la variantele electronice; indicatori de impact
2.Oferta educaționalăCalendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă Copia ofertei educaționale sau linkul la varianta electronică; copii ale interfețelor
Calendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă disponibil pe pagina web/blog 
Calendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă disponibil pe rețelele de socializare 
Calendarul de livrare a activităților de formare profesională continuă disponibil la panoul de informații 
Curricula 
Suporturi de curs tradiționale 
Suporturi de curs online 
Tutoriale 
Promovarea ofertei educaționale: Copiile materialelor promoționale
– un poster per an 
– un infografic per an 
– un material promoțional per an 
3.Instruirea bibliotecarilorNumăr de ore de instruire per bibliotecar: Lista activităților de formare profesională continuă; indicatori statistici; indicatori de performanță
– 20 de ore și mai multe de instruire per an per bibliotecar 
– 16 ore de instruire per an per bibliotecar 
– 12 ore de instruire per an per bibliotecar 
Domeniul F. Facilități, dotări și finanțare
CriteriiIndicatoriConformitate  Sursele ce confirmă veridicitatea informației
1.Localul biblioteciiSpațiu pentru studiu/lectură Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică
Spațiu pentru calculatoare 
Spațiu pentru lucrul în grup 
Spațiu pentru recreere 
2.EchipamentStații de lucru pentru utilizatori: Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică
– 5 
– 4 
– 3 
– 2 
Facilități pentru utilizatori: 
– imprimante 
– scanere 
– copiatoare 
3.Acces, securitateIndicatoare de acces la bibliotecă Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică; fotografii
Indicatoare de orientare în bibliotecă 
Indicatoare de evacuare antiincendiară, indicatoare de semnalare a pericolelor (tensiune înaltă, lucrări de reparație, căderea tencuielii, clădire avariată etc.) 
4.Eficiența utilizării bugetuluiProcentul din bugetul bibliotecii cheltuit pentru achiziții de resurse informaționale: Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică  
– 10% 
– 8% 
– 6% 
Procentul din fondul de salarizare cheltuit pentru formarea profesională continuă: 
– 2% 
– 1% 
– până la 1% 
5.Extinderea bugetului (surse extrabugetare) prin proiecte, echipament, tehnologii, mobilier, voluntariat, activități de advocacy etc.10% anual din buget extins Copia raportului de activitate sau linkul la varianta electronică  
8% anual din buget extins 
7% anual din buget extins 
5% anual din buget extins 

Directorul, șeful bibliotecii …………………………(numele, prenumele, semnătura)

Data

Ștampila instituției

Anexa nr. 6

la Regulamentul privind

evaluarea bibliotecilor publice

Raportul de evaluare a bibliotecii

nr. ______ din _________________

Informații generale
Denumirea bibliotecii publice   
Localitatea   
Adresa   
Numărul certificatului de înregistrare   
Perioada în care s-a realizat evaluarea   
Perioada de activitate supusă evaluării 
Evaluatori (nume, prenume, postul, instituția)   
Rezultatele evaluării
Punctajul acordat de evaluatori 
Punctaj total   
Constatări           
Recomandări pentru îmbunătățirea activității bibliotecii publice
                    

1. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)

2. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)

3. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)

4. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)

5……..

Anexa nr. 7

la Regulamentul privind

evaluarea bibliotecilor publice

COMISIA DE EVALUARE ___________________________________

(denumirea integrală a comisiei de evaluare)

HOTĂRÂRE

cu privire la evaluarea bibliotecii _____________________________

nr. ______ din _________________

În urma evaluării bibliotecii __________________________, în temeiul art. 13 alin. (2)

(denumirea oficială a bibliotecii)

și (4) din Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci și Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 747/2020, Comisia de evaluare __________________________________________ HOTĂRĂȘTE:

(denumirea integrală a comisiei de evaluare)

1. Se aprobă Raportul de evaluare a bibliotecii __________________________ nr. _____ din

(denumirea oficială a bibliotecii)

____________.

2. În baza punctajului acumulat în urma evaluării, conform raportului de evaluare prevăzut la pct. 1, se acordă bibliotecii __________________________ categoria de evaluare _________.

(denumirea oficială a bibliotecii)

1. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)

2. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)

3. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)

4. Membru: _______________________ __________________

   (nume, prenume)                (semnătura)


[1] Textul integral al Regulamentului este disponibil: Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice : [aprob. prin ordinul nr. 747 din 07 octombrie 2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării]. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2020, nr. 272-277, pp. 51-65. Idem în lb.rusă; Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123623&lang=ro

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *