PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECILOR PUBLICE TERITORIALE DROCHIA 2020

I. MISIUNEA  bibliotecilor publice teritoriale Drochia:

Biblioteca   publică   este o comoară comunitară, cu spirit civic, care  conectează oamenii cu comunitatea lor și are misiunea foarte clară să asigure accesul liber şi gratuit la informaţie, lectură, documentare şi studiu în scopul remedierii calităţii vieţii membrilor comunităţii în care activează şi să călăuzească potenţialii utilizatori în imensul ocean de informaţii, evenimente, fapte în condiţiile actuale de informare, documentare şi comunicare.

Principalele paliere ale misiunii unei biblioteci publice referitoare la informare, educație și cultură vor fi următoarele:

–   asigurarea accesului la informație  de toate tipurile și tehnologii informaționale moderne;

 • promovarea dezvoltării unei societăți deschise și incluzive;
 • valorificarea patrimoniului cultural și spijinirea pluralităților culturilor;
 • oferirea de documente pentru întreaga populație, precum și accesul la cultură și universul informațional;
 • oferirea de spațiu pentru dezbatere și comunicare pentru activități civice, promovând totodată alfabetizarea, cultura informației , lectura și educația nonformală.
 • oferirea accesului virtual la informațiile deținute;
 • asigurarea alfabetizării digitale a populației prin organizarea și desfășurarea la nivel de comunitate a instruirilor în utilizarea tehnologiilor informaționale;

 –  va  constitui un mediu de învățare, ajutând persoanele de toate vârstele, utilizatorii vor fi ghidați în căutarea documentară independentă;

–    se vor presta servicii de bibliotecă conform necesităților de informare, istruire, cercetare, recreere și socializare ale membrilor comunităților în corespundere cu prevederile legii;

–   Bibliotecile, prin activitățile sale, vor crea și consolida deprinderile de lectură la copii, precum și stimularea creativității și imaginației acestora;

–   promovarea conștientizării moștenirii culturale, a aprecierii realizărilor științifice, inovațiilor și artelor

–    organizarea de evenimente și servicii culturale

II. Priorități pentru 2020 Biblioteci:

Reieşind din tendinţele globale şi specificul naţional, pentru anul 2020 sunt stabilite patru priorităţi:

 1. Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaştere şi dezvoltare
 2. Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităţilor prin susţinerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030
 3. Dezvoltarea capacităţilor personalului din biblioteci: învăţare orientată, dezvoltare profesională, oportunităţi pentru reţele
 4. Amplificarea poziţiei bibliotecilor ca actori cheie şi facilitatori ai Ştiinţei Deschise

II.1. Obiective Biblioteci

1.Consolidarea rolului bibliotecii în societatea democratică prin  promovarea  și implicarea pentru implementarea Legii cu privire la biblioteci,  nr. 160 din 20.07.2017, în vigoare de la 18.02.2019;

2. Implementarea noului cadru de reglementare a activității bibliotecilor;

3. Satisfacerea nevoilor utilizatorilor, asigurarea dreptului la informație și liberului acces la servicii tradiţionale cât și bazate pe tehnologii moderne;

4.Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare;

5.Diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii comunităţii prin proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept centru multicultural;

6.,Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ, prin asigurarea unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă de educaţie continuă şi realizarea unei atmosfere confortabile de studiu;

7.De asigurat parteneriatele cu instituțiile locale,  organizațiile nonguvernamentale pentru implementarea proiectelor benefice întregii comuniăți;

8.Crearea imaginii pozitive a bibliotecii în comunitate. Evaluarea impactului bibliotecii, dezvoltarea instrumentelor de impact  și utilizarea datelor în promovarea bibliotecii. Promovarea rolului și importanței bibliotecii pentru utilizatorii lor și pentru societate

În scopul realizării acestor obiective se vor desfăşura următoarele activităţi:

Se vor dezvolta şi completa  colecţiile bibliotecilor cu publicaţii care vor reflecta tendinţele curente şi evoluţiile  societăţii. Se vor face eforturi ca autorităţile locale să asigure bibliotecile cu resurse financiare pentru achiziţia de carte şi ediţii periodice, ținând cont de noua Lege cu privire la biblioteca și documentele dereglamentare a activității bibliotecilor: (Strategie; PDRI; PFPC; Regulament – cadru etc.)

 Vom contribui la dezvoltare culturală a comunităţii şi vom realiza în parteneriat cu organizaţiile şi administraţia locală diverse activităţi culturale, care vor avea menirea promovării imaginii pozitive a bibliotecii în comunitate;

Desfăşurarea programelor culturale, consecrate Anilor , deceniilor proclamate de ONU, aniversări, sărbători tradiţionale şi internaţionale (mondiale):

2020 – Anul Lecturii

2011 – 2020 Deceniul Biodiversităţii

2011 – 2020 Deceniul de luptă împotriva desertificării

2011 – 2020 Deceniul de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră

2013 – 2022 Deceniul Fuziunii Culturilor

2014 – 2024 Deceniul energiei durabile pentru toţi 2

2015 – 2024 Deceniul Internaţional al persoanelor de origine africană

III. Dezvoltarea resurselor informaționale

Resursele informaționale ale bibliotecilor publice din teritoriul Drochia se vor dezvolta conform Politicii de dezvoltare a colecțiilor  bibliotecii publice…, scopul principal al PDRI fiind reglementarea completării și dezvoltării colecțiilor instituției, respectiv depistarea, selecția și achiziția (curentă și retrospectivă) a oricărei categorii de documente, ce poate face parte din patrimoniul bibliotecii,  precum și eliminarea documentelor necorespunzătoare.

Sporirea potenţialului informaţional al Bibliotecilor are scopul de  a dezvolta colecţii de documente relevante necesităţilor informaţionale, culturale şi de loisir ale utilizatorilor, asigurarea egalității accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

Sperăm, ca Legea cu privire la biblioteci,  nr. 160 din 20.07.2017 va fi respectată și  APL va  aloca mijloace financiare pentru procurarea a 50 titluri de documente la 1000 de locuitori, ceea ce va îmbunătăți situația precară existentă,se va îmbunătăți rata de înnoire a colecțiilor.

Criteriile de dezvoltare a colecțiilor vor urma principiile: continuitatea colecţiilor; valoarea culturală a publicaţiilor achiziţionate; acoperirea domeniilor representative ale activităţii socio-economice şi cultural din oraş şi raion; completarea permanentă a fondului de referinţă; asigurarea cerinţelor de lectură al utilizatorilor.

Dezvoltarea colecțiilor se va face după următoarele principii:

Întrări noi.

Constituirea unor colecţii relevante necesităţilor informaţionale, culturale și de loisir ale utilizatorilor. Investigarea permanentă a nevoilor de studiu şi cercetare ale utilizatorilor bibliotecilor teritoriale în vederea unei achizitii cât mai eficiente;

Colecțiile se vor completa, ținând cont de :

 • Relevanța necesităților actuale și potențiale ale utilizatorilor;
 • Actualitatea și importanța problemei tratate de autor;
 • Neapartenența politică și ideologică;
 • Insuficiența sau lipsa literaturii pe un subiect anume;
 • Raportul „pret – conținut – importanța”;
 • Limba – în concordanță cu gradul de cunoastere a limbilor de circulatie internațională a utilizatorilor;

  Se vor îmbogăţi fondurile cu diferite tipuri de documente și se va tine cont de existenţa în comunitate a diverselor grupuri entice, de necesităţile reale ale comunităţii, locul şi rolul bibliotecii concrete, existenţa altor biblioteci în apropiere, posibilităţile financiare şi alţi factori.

    Se va realiza completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin:

– procurare

– abonament la publicaţiile seriale

– donaţii de la persoane fizice,scriitori, edituri, fundaţii etc.

– abonarea la ediţiile periodice, ţinând cont de doleanţele şi preferinţele beneficiarilor, în mod obligatoriu la ziarul raional, la cel puţin două ziare naţionale cotidiene şi un ziar naţional săptămânal;

În condiţiile finanţării insuficiente a achiziţiei de carte existenţa publicaţiilor periodice capătă o valoare deosebită;

Completarea colecțiilor va fi  realizată în concordanță cu Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017( art. 40)

Organizarea  colecţiilor se va face după anumite criterii menite să faciliteze regăsirea fiecărei unităţi constitutive.

Se va verifica corectitudine aranjării publicaţiilor la raft, care au la bază clasificare CZU. Verificarea fondului este obligatorie şi se va efectua în conformitate cu standardul în vigoare.

Se vor prelucra publicaţiile întrate în colecţii prin: clasificarea documentului; descrierea bibliografică; catologarea documentului

Se vor completa şi redactar cataloagele de evidenţă

Intreținerea colecțiilor:

Bibliotecile publice vor întreprinde acțiuni de întreţinere a colecţiilor, care se referă  la  toate documentele, indiferent de format. Biblioteca este obligată să asigure păstrarea colecţiei în corespundere cu normele de aranjare, iluminare, temperatură, umeditate a aerului, securităţii antiincendiare. 

Periodic, se vor verifica condiţiile de microclimă şi se vor aplica măsuri de igienizare şi dezinfecţie în spaţiile de depozitare.

Se vor realiza acțiuni de eliminare a documenteloruzate fizic; uzate moral;

Promovarea colecţiilor. Se va face prin:

 • accesul liber la raft
 • expoziţii de carte
 • zile ale informaţiei
 • elaborarea de materiale promoţionale
 • organizarea Zilelor Bibliotecilor; Zilelor Ușilor Deschise
 • publicaţii ale bibliotecii

Expoziţiile, revistele bibliografice, trecerile în revistă vor contribui în mod esenţial la punerea în evidenţă a celor mai reprezentative colecţii deţinute de Bibliotecă

IV. Utilizarea bibliotecii

SCOP:

Diversificarea şi sporirea calităţii serviciilor, facilităţilor şi activităţilor oferite unui număr mai mare de utilizatori în vederea satisfacerii necesităţilor de lectură, infomare, studiu, formare şi loasir.

Biblioteca își va dezvolta resursele informaționale pentru a  a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie ;

Va iniţia, organiza şi desfăşura proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii de profil.

Biblioteca va  inspira oamenilor dragostea pentru carte, îi va ajută să-şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea, va educa gustul și plăcerea de lectură, formarea la tineret şi în special la elevi a deprinderilor de studiu individual şi de muncă independentă, a capacităţilor de a gândi, de a acţiona creator.

Cea mai importantă în activitatea bibliotecilor este relația cu publicul, cu beneficiarii bibliotecilor,care sunt constituite din diferite categorii de beneficiary,începând cu cei de la cea mai fragedă vârstă și terminând cu persoanele în etate

Se vor  organiza relaţiile cu publicul:

Scopul fundamental al oricărei biblioteci este satisfacerea cerinţelor informaţionale şi de documentare ale utilizatorilor.

Se va pune la dispoziţia cititorilor documente culturale şi de informare actualizate, sub diferite formate, astfel organizate încât accesul la ele să fie foarte rapid;

Bibliotecile se vor strădui să atragă utilizatorii la bibliotecă  nu numai prin bogãţia şi prin varietatea publicaţiilor pe care le deţin, ci şi prin alte aspecte pozitive pe care utilizatorii sunt în măsură să le menţioneze:

atmosfera elevată din bibliotecă,

acţiunile culturale organizate în spaţiul bibliotecii,

comportamentul bibliotecarilor,

organizarea colecţiilor;

alte aspecte, cum ar fi: funcţionalitatea instituţiei, amplasarea ei, programul de funcţionare etc.

Se va atrage un rol deosebit utilizatorilor tineri care sunt şi cei mai activi utilizatori, deoarece viitorul bibliotecilor depinde anume de tinerii beneficiari.

Prioritatea principală a bibliotecilor a fost, este și va fi promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare, accepția conceptuală a lecturii este:

 • activitate intelectuală, spirituală, de formare-dezvoltare a personalității
 • amplasare în „susul” listei serviciilor moderne oferite de bibliotecă
 • lectura, informarea – abilitate a vieții, condiție esențială pentru a reuși în viață, a învăța, a munci…
 • prin cultura lecturii educăm și promovăm abilitățile de a învăța să știi, să faci, să fii, dar și să trăiești împreună, de a se implica în viața comunității

Bibliotecile publice vor  oferi acces la serviciile de informare pentru categorii speciale de utilizatori, persoanele dezavantajate (persoanele vulnerabile fizic, psihic, social sau aflate temporar în dificultate),  atrăgându-i în procese de învăţare şi îmbunătăţindu-le calitatea vieţii.

Multe biblioteci publice ajută la efectuarea temelor pentru acasă dacă ţinem cont de faptul că bibliotecile reprezintă un mediu sigur pentru copii. .Bibliotecile si-au planificat organizarea SMB „ Temă pentru acasă”,  și vor organiza activităţi după terminarea orelor de curs sau în vacanţe, vor ajuta  copiii și adolescenții să-şi petreacă timpul liber în mod benefic şi concentrându-se asupra persoanelor cu nevoi speciale. În raionul Drochia se vor organiza astfel de activități pentru a ajuta copiii romi, care au dificultăți la școală.

Bibliotecile vor oferi produse și servicii de calitate, astfel încât biblioteca să devină un furnizor de oportunităţi de învăţare într-un mediu favorabil, profitând de mediul digital; bibliotecile publice joacă un rol important în oferirea de servicii de învăţare accesibile tuturor cetăţenilor.

Bibliotecile vor continua să se transforme, să se modernizeze,  adoptându-i  noi roluri, vor dezvolta noi servicii, dar axa activităţii nu va exclude rolurile tradiţionale.

Se va promova  accesul la informaţie, utilizând resursele electronice. Biblioteca va oferi Internet gratuit, informaţia furnizată va deveni în acest fel accesibilă tuturor segmentelor de public.

Bibliotecile publice vor fi garanta accesului la informaţia ştiinţifică prin includerea conţinutului ştiinţific deschis în portofoliul serviciilor oferite, susţinerea creării şi dezvoltării produselor şi serviciilor electronice bazate pe Accesul Deschis

Toate eforturile bibliotecii publice vor fi canalizate spre cerinţele utilizatorilor, spre nevoile lor de lectură, al căror grad de complexitate creşte continuu (au apărut cartea electronică, tehnologia informatică, Internetul).

Vom dezvolta serviciile inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităţilor prin susţinerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. 

Vom continua și vom implementa noi SMB în toate bibliotecile (anul 2019 – 124), Conform ODD:sănătate(19); cultură și recreere(43); agricultură(7); educație(21); tehnologii informaționale(21); comunicare(11); e-Guvernare- 2.

Bibliotecile  publice teritoriale se vor afirma ca instituții moderne accesibile pentru toți cetățenii, cu capacități consolidate în educarea populației şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi;

Vom continua să dezvoltăm  relațiile de parteneriat cu mai multe instituţii sau organizaţii, care ne-ar ajuta să rezolvăm nevoile beneficiarilor bibliotecilor, actionând în comun pentru atingerea unui scop comun.

 Vom oferi oportunităţi de recreare prin organizarea acțiunilor culturale, colecțiilor bune și resurselor electronice.

Vom ajuta utilizatorii să găsească  informaţii privind diverse oportunităţi economice:găsirea unui loc de muncă, să-şi îmbunătăţească săntatea etc.

O importanță majoră se va acorda voluntarilor bibliotecii, consolidarea rețelei de voluntari din bibliotecile teritoriale. Voluntarii bibliotecii vor ajuta bibliotecile la  îmbunătățirea accesului la lectură şi la alte servicii de bibliotecă pentru membrii cu nevoi speciale ai comunităţii drochiene (persoanele cu dezabilități, vârstnicilor, centre de plasament, persoane care nu se pot deplasa, din diverse motive, la bibliotecă).

Voluntarii vor fi implicați în activităţi intergeneraţionale de învăţare şi / sau de relaxare: ateliere de creaţie pentru membri de toate vârstele, sesiuni de instruire pentru copii pe teme utile dezvoltării lor personale, Ora poveştilor, cu interpretare de rol etc.

În biblioteca publică Chetrosu de mai mulți ani activează SMB „Oameni sănătoși – comunitate sănătoasă”, care este realizat de 2-3 ori în lună grație medicului  – voluntar Silvia Trofimciuc, care se bucură de o popularitate foarte mare în satul Chetrosu, activând ca șef CS Șuri, sat vecin cu Chetrosu. Activitățile vor continua și pe parcursul anului 2020.

Voluntarii din mai multe biblioteci publice vor continua să ajute bibliotecile la organizarea activităților culturale, evenimentelor de amploare din comunitate.

Bibliotecile vor  asigura oferirea următoarele servicii:

 •  Vor oferi documente pentru întreaga populaţie:împrumută utilizatorilor publicaţii din colecţiile uzuale, pe o perioadă de 14 zile, respectiv 7 zile pentru documentele audiovizuale, care poate fi prelungită de două ori succesiv, în ambele dăţi cu încă o perioadă identică;
 •  Vor asigura condiţii pentru studiu şi informare în sala de lectură, potrivit cerinţelor utilizatorilor şi specificului documentelor din colecţia de bază;Bibliotecile publice teritoriale Drochia vor fi implicate ăn programul de promovare a lecturii ORA SĂ ȘTIM.
 • Asigură informarea utilizatorilor cu date obţinute din resurse proprii şi de pe Internet, cât şi iniţierea acestora în utilizarea cataloagelor electronice; vor îndruma utilizatorii în căutarea documentară independentă;
 • Se vor organiza activităţi de evenimente și servicii culturale de popularizare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, programe culturale, printre care şi programe destinate copiilor şi tinerilor, cât şi acţiuni vizând categorii speciale ale publicului (utilizatori cu deficienţe vizuale, utilizatori provenind din categorii sociale defavorizate etc.);
 • Se va asigura împrumutul interbibliotecar, la cerere;
 • Se vor furniza informaţii bibliografice şi îndrumări privind utilizarea instrumentelor de informare din bibliotecă
 • Ajutor la consultarea cataloagelor;
 • Se vor oferi servicii de referinţă;
 • Se vor difuza cunoştinţele de bază privitoare la drepturile cetăţeanului; 
 • Bibliotecile  vor fi un forum de dezbatere pentru activităţile civice;
 • V-a continua să se completeze reţeaua de voluntari, sprijinitori ai bibliotecii

Bibliotecile, 31 la număr, care dețin calculatoare, vor întreprinde acţiuni pentru aplicarea tehnologiilor informaționale în lucrul de bibliotecă și vor continua să  ofere servicii noi de bibliotecă, care sunt legate de tehnologile informaționale:

 • accesul gratuit la Internet tuturor categoriilor de utilizatori
 • acces la Internet prin Wi-Fi
 • înscrierea resurselor informaţionale pe suport electronic stik, xerocopiere
 • Scanarea informaţiilor pe suport traditional și transmiterea prin email, rețelele sociale
 • Imprimarea  materialelor găsite în Internet, Baze de date locale, naţionale şi internaţionale.
 • Culegerea materialelor la calculator.
 

Alcătuirea la cerere a diferitor materiale ilustrative şi nu numai: invitaţii, anunţuri, portofolii, referate, etc.

 • Comunicarea prin intermediul Internetului la distanţă, practic în orice colţ al lumii – accesarea e-mail, Skype, Messenger , Facebook etc.
 • Organizarea cursurilor de instruire privind utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru beneficiarii bibliotecii,iar biblioteca publică raională va organiza cursuri pentru bibliotecarii bibliotecilor comunale;
 • Asistenţă în vederea completării declaraţiilor pe venit pentru inspectoratele fiscal –  Inițierea utilizatorilor în utilizarea serviciilor informaționale electronice e-guvernare

Organizarea expoziţiilor, realizarea revistelor bibliografice, elaborarea lucrărilor bibliografice, difuzarea pliantelor, fluturaşilor cu informaţii despre publicaţiile fondului documentar, despre publicaţiile bibliotecii conform Programului de activitate; 

Îndrumarea metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din raion; Pregătirea profesională a personalului;

Se va lucra pentru constituirea unei imagini pozitive, atractive a instituţiei bibliotecare la nivelul comunităţii servite. Imaginea bibliotecii este o construcție complexă, dinamică, flexibilă, mereu în devenire. Crearea și dezvoltarea unei imagini pozitive necesită centrări pe personalul de bibliotecă, membrii comunității, factorii responsabili .Bibliotecarii vor miza pe utilizatorii fideli și voluntarii bibliotecii, care vor ajuta bibliotecii să-și promoveze imaginea, produsele şi serviciile oferite,  să-și stabilească locul şi rolul în societatea deservită.  

 Se vor  utiliza în continuare reţele sociale pentru disiminarea informaţiilor şi cunoştinţelor, promovarea evenimentelor de mare însemnătate pentru comunitate, inclusiv a celor organiza te de bibliotecă, promovarea bibliotecii şi a bibliotecarululu

V. DIFUZARE CULTURALĂ

Nr. d/o Tipul şi genul activităţii Motivul şi scopul Termenul de realizare Responsabil
1.Anul 2020 – ANUL LECTURII
A citi înseamnă a învăța. E o formă de experiență sau, mai bine zis, un multiplicator pentru experiențele noastre: căci dacă ne-am mărgini la ceea ce putem trăi sau vedea în jurul nostru într-o viață de om, am fi foarte săraci”  Nicolae Manolescu
Ziua Cititului Împreună – 1 februarie Lecturi  în glas: „Hai cu toții la lectură/ Să fim țară cu cultură”                Campania de promovarea a bucuriei, frumuseții și beneficiile lecturii”               „ Родители, почитаем вместе с детьми”               „ Să citim împreună” Proiecte:
Amicii Lecturii                Ora să știm                Joia lecturii cu voce tare                Citim împreună 2020 minute               ZOOM pe lectură               Sunducul cu comori               Cunoaștem literaturile lumii Campanii: Bicicleta lecturii                  Descoperă farmecul lecturii                  Cu cărțile pe față                 Donează o carte – bucură un  om                  Lecturi de vacanță                    Lecturile verii                 O carte donată te face mai bun Programe: LecturaCentral                  Să citim împreună                  La izvoarele înțelepciunii SMB: BOOKuria  lecturii      
Promovarea lecturii ca bază pentru cultură, cunoaștere  și dezvoltare. Crearea unui mediu favorabil dezvoltării lecturii în comunitate. Diversificarea metodelor de promovare a lecturii, bazate pe creativitate și idei inovaționale. Se citesc cu voce tare împreună şi împărtăşesc poveşti pentru a promova cititul. Tot  parcursul anului 2020 Toate bibliotecile publice teritoriale           Toate bibliotecile publice teritoriale Nicoreni   Ochiul Alb   Pervomaiscoe Petreni Mîndîc, Fîntînița Hăsnășenii Mari Mîndîc Mîndîc Nicoreni Mîndîc Mîndîc Șuri Fîntînița BPR, Mîndîc, Sofia Ochiul Alb Petreni, Dominteni Gribova Toate bibliotecile publice teritoriale   BPR „Iulian Filip”
2. 2011 – 2020 Deceniul  Biodiversității Campania „Un arbore pentru dăinuirea noastră” – activități de sădire a pomilor în luna octombrie SMB „ ENTER pe ecologie” – 12 activități SMB „Gândește global – acționează local” – 12 activități Ore ecologice:„Apa – sursă pentru viață”                          „Apa- miracol și viață”                        „Ecologia – soră cu veșnicia”                        „Sănătatea și mediul”                       „ Un mic pas spre salvarea naturii”                    „ Apa și beneficiile ei pentru sănătate                    „Fumatul – viciu ce te omoară”                    „ Gândește. Mănâncă. Salvează”                    „SOS! Salvați Pământul!” Ore de lectură:„ Ce frumoasă-i lumea!”                „ Un mediu curat – sănătate pentru toți” Discuții:„ Multe fire de argint/ Leagă cerul de pămînt             Cărte Ziua Internațională a Animalelor: Emil Gârleanu „Din lumea celor ce nu cuvântă”             „Un arbore pentru dăinuirea noastră”              „ Natura – o carte deschisă”           Expoziție și prezentare de carte în cadrul „ORA SĂ ȘTIM” – „Padurea – rădăcina sufletului” Convorbiri: „Fumatul – viciu ce te omoară”                     „Вред курения”                    „Natura  o carte deschisă” (ZM a Mediului) Flashmob:„Vino cu noi lasolubrizarea localității!”     Victorină: „Un mediu curat pentru o viață sănătoasă”                 Promovarea literaturii despre ecologie, atenţionarea utilizatorilor la problemele apei pe planeta noastră. Iinformarea pe larg a populaţiei despre modul sănătos de viaţă, bazată pe principiul„de la egal la egal     Toate bibliotecile teritoriale   Popeștii de Sus Fîntînița   Dominteni Gribova Hăsnășenii Mari Filiala copii Pelinia Petreni Nicoreni Petreni Mîndîc Șuri Ochiul Alb Sofia, Chetrosu Gribova, Ochiul Alb     Ochiul Alb Bibliotecile publice Șuri Hăsnășenii Mari Petreni Pervomaiscoe Șuri   Fîntînița   Șuri
3. 2011- 2020 Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră Programul:„ Viața are prioritate” Discuții cu ispectorul de patrulare:       „Să circulăm corect”       „Siguranța în trafic”       „Să respectăm regulile de circulație”        „ Strada este  ca o carte – să circulăm corect” „Atenție la rută – fi-i te rog atent, fi-i te rog prudent” Convorbiri, discuții către Ziua Mondială de comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere”      Toate bibliotecile publice     Dominteni Mîndîc Filiala copii Pelinia, Sofia, Șuri Șuri s. Drochia   Bibliotecile publice
4. Expoziții: „Cultura este arta înălțată la un set de credință” Discuții: „Protejarea monumentelor de cultură și a monumentelor istorice – păstrarea patrimoniului național” Călătorie imaginară: „În lumea Muzeelor”     Toate bibliotecile Ochiul Alb   Filiala copii Pelinia Șuri, Sofia Cotova  Filiala copii Pelinia
5. Proiectul Acasa spiritului nostru Discuția cărții: „Pebela” – Claudia Partole Lecturi comentate: „Domnița păstorița” – Claudia Partole Oră literară:„Claudia Partole – strălucit nume al scrisului contemporan”                   „ Claudia Partole – mereu în lumea copilăriei”                  „Ca spicul plin e cartea” Oră de poezie:„ Cuvintele vrăjite din poeziile Claudei Partole”                     „Și iar mi-e dor de casă”(Ion Vieru) Expoziții, reviste bibliografice:                              „Născută pentru a fi cuvânt”                             „Grosu Valeria – poetă, eseistă                                 (70 a.d.n)                             ”Un nume scris în conștiința                               Neamului( G.Valeria – 70 a. d.n)                            „Alexandu Lozanciuc- rapsodul                             drochian” Revistă bibliografică: Eugen Lungu- un critic basarabean”  Oră muzicală: „Alexandru Lozanciuc – interpret                           de muzică populară”                            „Народный талант” Înscenări din opera lui Ianoș Țurcanu:                   Valorificarea și promovarea  creației literare  și promovarea personalităților originare din raionul Drochia     BPR „Iulian Filip” Mîndîc   Șuri Zgurița Palanca, Șalvirii Noi Șuri Petreni Mândîc   Filiala copii Pelinia   Mîndîc Sofia, Palanca, Șalvirii Noi Sofia, Miciurin Sofia     BPR „Iulian Filip” Șalvirii Noi; Filiala copii Pelinia; Palanca; Pervomaiscoe Filiala copii Pelinia
6. Programe de promovare a lecturii   Scopul programului este cultivarea dragostei pentru lectură şi familiarizarea copilului cu lumea frumosului şi a valorilor general‑umane. În acest program au fost implicate toate bibliotecile publice care lucrează cu copiii.  Activităţile vor fi  organizate cu o periodicitate săptămanală, bilunară, lunară, la care se vor lectura basme în voce tare, înscenarea lor, desene inspirate din poveşti,concursuri, vizionarea poveștilor la computer.    
6.1 Programul cultural  Zilele Creangă Ore de lectură: „Universul fabulos al creației                            crengiene”                          „Cinci pîini” Șezătoare literară:„Crenguțe de povești a lui Ion                             Creangă” Lecturi comentate: „ Soacra cu trei nurori”( cărți jubiliare)  Lecturi comentate cu voce tare:„ Moș Chiorpec                     cibotarul” Ore de poveste: „Miracolul poveștilor lui Ion                             Creangă”                            „Turbinca lui Ion Creangă cu                            Povești”                             „ Din desaga lui Moș Creangă”                            „ Sfătosul bunic din Humulești”                           „O oră în lumea poveștilor lui                            Creangă”                           „Punguța cu povești a bunicului                          din Humulești”                     „Curcubeul poveștilor lui I. Creangă” Vizionarea filmelor pe opera crengiană:                     „Amintiri din copilărie”                    „Fata babei și fata moșneagului”                    „ La cireșe” Victorină literară: „Ghici povestea” Concurs de desene: „Ion Creangă – comoară                                   ascunsă în povești”                                 „ Моя любимая сказка” Expoziții: „Creangă – minunea nostră cu drag                    nume”       Ochiul Alb   Țarigrad Șuri   Filiala copii Pelinia   Mîndîc   Gribova   Dominteni, Gribova   Filiala copii Pelinia Șuri Țarigrad     Mîndîc Dominteni   Gribova Țarigrad Filiala copii Pelinia Mîndîc Gribova, Țarigrad   Pervomziscoe Mîndîc
6.2 Programul cultural    „Săptămîna lecturii şi a cărţii pentru copii”     Expoziții, reviste bibliografice:              „Cartea – lumina sufletului”                „Cartea – prietenă bună                 Cu care străbați prin furtună”                 „ Cartea știe totul și nimic nu iută” Discuții:„ Să știi multe, să fi-I mai bun”              „ La ce ne ajută lectura”        „Cartea – cea mai perfectă creație a omului” Ore literare: „Cartea – sfetnic pentru întreaga viață”             „Cartea – făclia lumii”             „ Cartea – o avere și ar fi păcat să n-o păstrăm” Oră de poveste: „Cu Hans Cristian Andersen prin lumea basmelor”                 „Cu pana sa tristă și glumeață” Șezătoare literară: Am venit în literaturapentru                  copii prin teatru” Medalion literar: „Carte frumoasă – cinste cui                             te-a scris” Oră de poezie: „Cartea-i far în larg de mare                            Când e timpul furtunos Concurs: Povești înscenate   Excursii în bibliotecă:„În căutarea comorilor                                      sufletești” Promovarea lecturii de la cea mai fragedă vîrstă și implicarea adulților – părinților, buneilor – în formarea pasiunii pentru carte și lectură la copii.             Dominteni, Mîndîc Gribova   Țarigrad Dominteni Gribova, Cotova Mîndîc Petreni   Țarigrad   Pelinia, Țarigrad   Dominteni   Măcăreuca Mîndîc   Mândâc   Cotova, Mîndîc   Șuri, Țatigrad, Pelinia, Cotova Dominteni
6.3 Concursul „ La izvoarele înțelepciunii,ed. XXX-a      
6.4 Programul  Lecturile verii     Promovarea cărții și lecturii. Cultivarea dragostei pentru lectură şi familiarizarea copilului cu lumea frumosului şi a valorilor general‑umane. În acest program au fost implicate toate bibliotecile publice care lucrează cu copiii.      
  Discuții de carte: Aurelian Silvestru – Fărâme din suflet                                                 „ Cinci pitici pentru pitici”                            Claudia Partole Domnița                      păstorița”     Petreni, Hăsnășenii Mari   Măcăreuca Șuri, Mîndîc
  Ore literar- muzicale: „ Copilărie – dulce feerie.                                                     Pace. Soare. Zâmbet de copil”                                         „Ca o floare din câmpie                                                                  E dulcea copilărie”                                       „Copilărie – dulce păpădie”                                       „ Dulcea lume a copilăriei”     Dominteni   Șuri   Petreni Miciurin, Cotova
  Ore de lectură: „Rege ești dacă citești”                  „ Cum să ne odihnim frumos și cu folos”                     „ Popas în lumea copilăriei cu Claudia                       Partole”                „Aurelian Silvestru –„ Fărâme din suflet”               „ Lecturi distractive de vacanță”               „ O carte pentru fiecare”     Nicoreni Dominteni Dominteni   Hăsnășenii Mari Nicoreni Ochiul Alb
  Ore de poezii:„ Prietenia – cel mai scump dar al vieții( Către Ziua Internațională a Prieteniei)     Ochiul Alb
  Oră de poveste: „ Pe aripilepoveștilor luiH. C. Andersen”                          „ Povești citite în mijlocul naturii”                       „ Poveștile copilăriei noastre”                       ( Bunei, părinți pentru copii)                       Ziua Soarelui. Povești despre Soare                        „ Hansen și Gretel”                       „În ospeție la Păcală și Tândală”     Măcăreuca   Petreni Petreni, Cotova   Petreni Sofia Petreni
  Concursuri de desene:„ Aici trăiește copilăria”              „ Copilăria este Grădina raiului pe Pământ”              „ Vară, vară ai sosit”     Mîndîc Ochiul Alb Sofia
  Lecturi publice: „ Claudia Partole – mereu în lumea Copilăriei”     Ohiul Alb
  Călătorie literară: „ O vară cu miros de parfum”              „ Scriitorul copilăriei noastre- S. Vangheli”     Gribova Dominteni
  Jocuri literare: „Vacanță fără bibliotecă ne este”     Gribova
  Oră de inspirație: „ Cum se scrie o poezie”     Hăsnășenii Mari
7. Programul LecturaCentral, ediția III-a Companiile: Să citim împreună –                       Cu cărțile pe față                       Împarte din suflet – dăruiește o carte                       Strada cu cărți                       Am citit și recomand cartea                       Donează o carte – bucură un om                       Grădina cu cărți                       Maratonul unei cărți Concursuri: „ Cel mai bun cititor”  „ Cel mai frumos eseu despre carte”   Toate bibliotecile publice teritoriale și-au planificat activități de promovare a cărții și lecturii, de promovare a informației, planificând  realizarea diverselor activități: întâlniri cu scriitorii, cu personalități notorii locale, lansări de carte, discuții ale cărților, concursuri, serate literare, ore de poezie, ore de lectură, lecturi publice, jocuri literare, lecturi teatralizate, etc. Activitățile planificate au scopul de a promova cartea și lectura, care este primordială pentru dezvoltarea minții, a personalității în general.    
8. Programul cultural: “Obiceiurile şi tradiţiile – tezaurul neamului” Păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor nemului    
  SMB „Șezătoare în bibliotecă” – 10 activități SMB „ Tradiții și folclor” – 12 activități „Vremea trece, vremea vine, obiceiul obicei rămâne”     Popeștii de Sus Pelinia
  Mini spectacol: „Frumoasele tradiții ale neamului”                           „ Colinde de Crăciun”     Cotova Nicoreni
  Ore de cultură:„ Datinile și tradițiile creștine în lumina Sărbătorilor de iarnă”                          „ E vremea colindelor”                        „ La cumpăna dintre ani”     Dominteni   Cotova Sofia
  Matineu: „Pe aripile fulgilor de nea”                 „ A venit Anul Nou”                „ Să trăiți, să-n – floriți!”                 „Leru-i ler”     Măcăreuca Sofia Mîndîc Petreni
  Sărbătoare teatralizată: Colinde de Crăciun     Nicoreni
  Ore de poveste: Povestea iernii colorate în desen”                           „ Legendele bătrânii Moldove”                           „Legendele  iernii„     Petreni Nicoreni Nicoreni
  Masă rotundă: „ Legenda satului în care ne-am născut”                      „ Obiceiurileși tradițiile satului Sofia”     Mîndîc,   Sofia
  Recital de colinde, urături: „Colinde, colinde. E                                vremea colindelor”                              „ Poeziile obiceiurilor de iarnă”     Filiala copii Pelinia Hăsnășenii Mari Mîndăc
  Concurs de colinde, urături:                   „Colinde din străbuni”                   „ Cea mai frumoasă urătură”                  „ Cu clinchete de zurgălăi”         Ochiul Alb Petreni Fîntînița
  Ore literare:„ Să trăiți, să-nfloriți!”                    „Am venit să vă urăm”     Țarigrad Zgurița
  „Maslenița” – sărbătore, concursuri (se organizează expoziții de artizanat, bucate tradiționale, întâlniri cu personalitățile notorii din localitate)       Miciuri, Pervomaiscoe, Șalvirii Vechi Maramonovca Baroncea
  Hramul satului: obiceiuri și tradiții       Toate bibliotecile publice în parteneriat cu comunitățile sale
  Pe parcurcursul anului 2020 se vor realiza și alte programe culturale: Eternul Eminescu”; Programul „Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului”; „Satule, vatră frumoasă”;Din nou e primăvară; „De-ale lui Păcală…” Programul cultural :„Sărbătoarea Naţională  „Limba noastră” şi Sărbătoarea Naţională „Ziua Independenţei” Manifestare coplexă către Ziua Independenţei şi Sărbătoarea Naţională „Ziua Limbii” : Programul cultural „Calendar 2020” Desfăşurarea activităţilor consacrate datelor remarcabile pe 2020 neincluse în programele culturale, care vor include diverse activităţi: Expoziţii de documenteSerate literareRecitaluri de poezieReviste bibliograficeVictorineConcursuriOre literareOre de ecologieConferinţeDiscuţii ale cărţilorConvorbiriLecturi commentate Întâlniri cu scriitorii      
  Desfăşurarea  activităţii cluburilor şi cenclurilor, SMB din toate bibliotecile conform Obiectivelor de Devoltare Durabilă      

VI.Automatizare şi informatizare

Bibliotecile au un loc special în sfera serviciilor de informare pentru cetăţeni,  rol de furnizor şi mediator de informaţii între comunitatea celor care le produc şi a celor care le consumă (utilizatori).

Biblioteca modernă informatizată oferă nu numai servicii de informare asupra colecţiilor pe care le deţine, ci trebuie să devină un mediu de informare şi comunicare multidisciplinar, complex, deschis oricăror nevoi informaţionale ale comunităţilor servite. Bibliotecile creează structuri noi sub forma unor servicii complexe bazate pe cooperarea unor comunităţi de interese.

Informaţia este o punte de legătură, un pod între administraţia publică şi cetăţean. Bibliotecile vin în ajutorul cetățenilor oferindu-le opotrtunități de  informare asupra structurilor, serviciilor şi informaţiilor generate de administraţia publică centrală şi locală; sunt mediu de dialog direct, sigur şi permanent, cu structuri ale administraţiei centrale şi locale. Exemplu poate servi Centrul de Guvernare Electronică, care oferă cetățenilor o multitudine de servicii electronice, oferind oportunități de obținerea informațiilor, documentelor necesare utilizând calculatorul. Bibliotecile vor oferi în continuare:

 • asistența informațională privind utilizarea cataloagelor și a bazelor de date;
 • asistența bibliografică și documentară: referințe bibliografice, bibliografii la cerere;
 • livrarea copiilor de documente electronice (scanate sau preluate din baze de date), xerocopii furnizate la cerere ş.a.;
 • acces gratut la resurse internet, WiFi.
 • acces la cultura omenirii prin accesul la înregistrările digitale existente în diferite structuri infodocumentare, indiferent unde sunt acestea plasate pe glob;
 • acces în spaţii fizice dotate cu resurse informatice puse la dispoziţia oricărui utilizator;
 • oportunităţi de învăţare şi formare continuă prin forme consacrate în societatea informaţională: învăţământ la distanţă  şi predare asistată de calculator;
 • instruiri pentru toate categoriile de beneficiari în studierea noilor tehnologii informaționale, inițierea lor în utilizarea serviciilor informaționale electronice e-guvernare;
 • instruirea personalului de bibliotecă: competența informațională, competența tehnologică, formare continuă.Participarea la programe de training-uri de educare tehnologică pentru personal.

 6.1  Activitatea informaţională şi bibliografică

Bibliografia este un instrument de informare , dar și un act cultural prin intermediul căruia se oglindește informațional viața politică, socială, economică și culturală a comunității.

Activităţile cu caracter informativ-bibliografic for fi orientate spre:

 • Promovarea şi valorificarea colecţiilor bibliotecilor;
 • Popularizarea şi facilitarea accesului la cele mai bune surse de informaţie destinate beneficiarilor;
 • Punerea la dispozitie a stocurilor de materiale şi resurse informationale comunitare.
 • conturarea unei imagini moderne a activităţii de referinţă
 • Catologarea documentelor
 • Actualizarea şi redactarea curentă a cataloagelor bibliotecii
 • Actualizarea fişierului ediţiilor periodic-
 • Fixarea informaţiilor în fişiere tematice 
 • Organizarea şi desfăşurarea lectiilor bibliografice:
 • Bibliografia – ghid în selectarea literaturii
 •  Aparatul informativ-bibliografic al cărţii
 • Publicaţii de referinţă, cum să le folosim
 • Utilizarea aparatului informativ-bibliografic în satisfacerea cerinţelor de lectură etc

      Ore de instruire informaţională

 • Ora dreptului de a şti
 • Cum se lecturează o carte
 • Cum se păstrează o carte
 • Ce este o bibliografie
 • Cartea – talismanul magic al copilăriei
 • Rolul bibliotecii şi al cărţii în viaţa omului
 • Reguli de comportare cu cartea

Ore  informaţionale

 • Metoda cea mai uşoară de regăsire a informaţiei
 • Mari realizări ale ştiinţei şi tehnicii contemporane
 • Personalităţi care au schimbat istoria lumii
 • Descoperiri şi invenţii ale ultimului secol care ne-au schimbat viaţa

Bibliotecile vor furniza beneficiarilor servicii de informare bibliografică şi documentară prin intermediul revistelor bibliografice, expoziţiilor informative, buletinului noilor intrări, Zilelor de Informare, zile ale bibliografiei ș.a.

Alcătuirea la cerere a listelor de recomandare;

 Elaborarea  revistelor bibliografice, ce ţin de o temă anumită; de creaţia unui scriitor, poet, sau altă personalitate remarcabilă;

Prestarea serviciilor de referinţă orale: referinţe tematice, de adresă, de precizare a datelor bibliografice, factografice, se vor efectua căutările în sursele tradiţionale, catalogul electronic şi în sursele electronice externe.

Asistenţă informaţională „În ajutor programei şcolare” (pregătirea temelor pentru acasă);

VII. Activitatea biblioteconomică

1.Scopul activităţii metodologice şi de specialitate este să ajute bibliotecarii să-şi îmbunătăţească şi să-şi diversifice activitatea, să ajute fiecărei biblioteci să-şi demonstreze utilitatea si să devină indispensabilă comunităţii.

2.Conform Regulamentului Sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate în Republica Moldova,  biblioteca publică raională trebuie să  activeaze ca un  centru metodologic şi  va asigura asistenţa de specialitate bibliotecilor din reţea pe toate direcţiile domeniului biblioteconomie şi ştiinţii informării.

Activitatea biblioteconomică a BPR „ Iulian Filip” va fi axată pe următoarele obiective și sarcini:

Se va asigura funcționarea unei biblioteci publice în fiecare localitate, așa cum prevede  noua Lege cu privire la biblioteci, care va intra în vigoarela 18.02.2019;

Se vor organiza ședințe metodice, în cadrul cărora se va discuta Regulamentul cu privire la bibliotecile publice; se vor da îndrumări pentru aplicarea acestui Regulament în activitatea bibliotecilor;

–  se vaasigură îndrumarea metodică a bibliotecilor din teritoriu;

– se vor monitoriza implementarea şi respectarea standardelor în vigoare, a regulamentelor şi a altor documente de reglementare în vigoare;

–  se vor susţine ideile inovaţionale și se va acorda  ajutor în vederea implementării inovaţiilor;

–  va fi organizată  la nivel teritorial formarea profesională continuă a personalului profesional de bibliotecă pentru a avea un personal calificat, bibliotecar modern

–  se vor efectua  lucrări de analiză şi sinteză, referitoare la stadiul dezvoltării resurselor şi serviciilor de bibliotecă, corespunderea acestora necesităţilor membrilor comunităţii şi formulează propuneri corespunzătoare organelor de decizie;

–  după caz se vor elabora  lucrări metodologice privind activitatea bibliotecară, prestarea serviciilor inovative în folosul bibliotecilor din teritoriu,  adaptate nevoilor comunităţii

–  se vor efectua unele  studii şi cercetări locale în biblioteconomie;

–  va organiza activităţi ştiinţifico-profesionale şi culturale;

 – va recepţionarea și va  analiza, sinteza şi disemina  situaţiile statistice privind activitatea bibliotecilor din reţea; identificarea de indicatori relevanți atât pentru analiza impactului serviciilor bibliotecii, cât şi în vederea înfiinţării de noi servicii, realizării de parteneriate, accesării de programe şi proiecte naţionale şi internaţionale etc.

– obligatoriu va participa la activităţi ştiinţifice şi culturale, organizate la nivel naţional şi internaţional şi va  disemina informaţiile la locul de muncă, în comunitate, bibliotecarilor

3.Asigurarea asistenţei de specialitate tuturor bibliotecilor publice din raion prin:

 • consultaţii biblioteconomice;
 • sprijin pentru completarea colecţiilor;
 • dialoguri profesionale cu bibliotecarii din raion la sediul Bibliotecii Publice raionale Drochia „Iulian Filip”;
 • crearea reuniunilor metodologice virtuale prin Skype;
 • sprijin metodologic a tinerilor bibliotecari;
 • instruirea la distanţă;
 • consultaţii individuale;
 • crearea bazelor de date (experienţelor avansate, inovaţiilor);
 • interacţiunea bibliotecilor şi bibliotecarilor în reţea.
 • centralizarea indicilor şi indicatorilor de performanţă la nivel de raion;
 • Încurajarea participării în programe şi proiecte profesionale la nivel local, raional şi naţional.

   3.1 Serviciul metodic va contribui la dezvoltarea profesională, scopul căreia este:

 • dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale;
 • cunoașterea și aplicarea  termenilor specifici;
 • metodele şi tehnicile de lucru în domeniu;
 • sursele de informare referitoare la problematica domeniului;
 • evenimentele importante în domeniu (congrese, conferinţe);
 • lectura şi colaborarea la periodicile de specialitate;
 • instruiri în special în domeniul automatizării şi utilizării noilor tehnologii informationale;
 • împărtăşirea de experienţe şi practici de succes prin organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de instruire: ședințe interactive, lecţii, vizite de documentare, consultaţii, dezbateri, paneeele de discuții,ateliere profesionale, prezentări de succes, recomandări.

3.2. Elaborarea  programelor de studiu pentru formarea continuă a bibliotecarilor din raion în conformitate cu ideile apărute în urma participării la ședințele interactive de specialitate, ateliere profesionale, treninguri, concursul „Cel mai bun bibliotecar al anului”. Formarea unui stil de gândire adecvat cerinţelor informaţionale contemporane.

4.Elaborarea de studii tematice, analize specifice care contribuie la înțelegerea situației și la identificarea  direcțiilor de eficientizare a bibliotecii.

5.Asistență bibliotecarilor în organizarea activităților de sensebilizare a populației pentru a înțelege rolul bibliotecii în comunitate și pentru a susține aspirațiile inovative ale bibliotecarilor prin   dezvoltarea serviciilor oferite utilizatorilor de către bibliotecile publice şi la crearea de noi servicii.

6. Coordonarea activităţii bibliotecare în teritoriu

     Planificarea și realizarea seminarelor, conferinţelor, workshop – urilor, pentru bibliotecari cu scopul de a reliefa problemele actuale ale domeniului şi a ridica nivelul de competenţă a bibliotecarilor din teritori.

7.Realizarea vizitelor periodice de monitorizare și evaluare a activităților bibliotecilor din raion:

       – Deplasări în teritoriu la cererea personalului bibliotecilor comunale,organizarea vizitelor de documentare în bibliotecile cu experienţă reuşită

      – Vizite  în conformitate cu programul de acordare a asistennţei.

          VIII.     Instruirea şi perfecţionarea personalului

Cunoştinţele şi competenţele profesionale ale personalului determină reuşitele în prestarea serviciilor informaţional-documentare, diversificarea parteneriatelor pentru informarea comunităţii, în transmiterea de informaţie şi cunoaştere pentru educaţie, dezvoltare şi cercetare. Susţinuţi de instruirea la locul de muncă şi autoinstruire aceştea pot avea şanse mai bune de a face faţă necesităţilor tot mai mari şi mai diverse înaintate de utilizatori.

Analizând necesitățile de formare profesională continuă, am realizat că bibliotecarii vor să învețe, să dobândească abilități de utilizare a tehnologiilor noi( crearea unui blog, utilizarea programului Excel, crearea infograficilor ș.a), dar au dorit să-și perfecționeze cunoștințele și în domeniu: Cadru de reglementare  și standardizare a activității de bibliotecă, Standardele de bibliotecă, statistica de bibliotecă, Forme și metode inovative de lucru cu utilizatorii copii ai bibliotecii ș.a

Creativitatea și inovația au devenit două concepte de bază ale secolului XXI. Un bibliotecar deținător de calități și aptitudini creatve va putea transforma orice colț din bibliotecă într-un spațiu atrăgător pentru membrii comunității. Bibliotecarul modern va putea cu ușurință să țină pasul cu cele mai provocatoare schimbări din societate.

Serviciul metodologic a planificat și va realiza activități de instruire și formare profesională continuă în sprijinul oportunităţilor de dezvoltare a carierei personalului.

 Activitățile de asigurare metodologică în spijinul și ajutorul  activității bilbiotecare pentru anul 2020 includ următoarele teme:

Program activități metodologice  BPR „Iulian Filip„ Drochia 2020

Nr. Data Formatul activității Denumirea activității Nr. part. Responsabil
1. 01.2020 Atelier Anul 2019. Realizări, provocări. Tendințe  2020. Anul Lecturii . 52 M. Cojocaru L.Gontea
2. 02.2020 Atelier Repere pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a bibliotecii. 52   L.Gontea  Cojocaru  M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. 02.2020 Atelier Gestionarea documentației de bibliotecă . Tipologia documentelor indispensabile activității în biblioteci. 52 Cojocaru M. Gontea L.
4. 02.2020 Atelier Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice: conținut și aplicabilitate. 52 CojocaruM. Gontea L.
5. 03.2020 Curs Școala tânărului bibliotecar. Clasificarea Zecimală Universală. Evidența primară a colecțiilor 10 Cojocaru M. Gontea L. Catan Z.
6.   03.2020 Atelier  Evidența documentelor. Inventarierea. 52 Cojocaru M. Gontea L. Catan Z.
7. 03.2020 Instruiri Managementul calculatorului.   22 Cojocaru M. Gontea L. Cantemir D.
8. 03.2020 Atelier Școala tânărului bibliotecar.Statistica de bibliotecă. Raportarea lunară ORT 10 Cojocaru M. Gontea M.
9. 04.2020 Training Securitatea colecțiilor de bibliotecă: modalități și mijloace de evidență, verificare și păstrare. 48 Cojocaru M. Gontea L. Catan Z.
10. 04.2020 Instruiri Crearea unui blog și a unui website (Google Sites, WordPress, Blogger, Weebly) 36 Cojocaru M. Gontea L. Cantemir D.
11. 04. 2020 Training Acces Deschis: oportunități pentru bibliotecile publice .Accesul la revistele/ articolele în acces deschis. 48 Cojocaru M. Gontea L. Zaporojan S.
12. 04.2020 Atelier Școala tânărului bibliotecar Cum se scrie o istorie de succes. Concept și elaborare. 7 Cojocaru M. Gontea L.
13. 05.2020 Training   E- Guvernare. 32 Cojocaru M. Cantemir D.
14. 05.2020 Training Școala tânărului bibliotecar. Portofoliul serviciului de dezvoltare a competențelor utilizatorului bibliotecii. Implementarea unui SMB. 10 Cojocaru M. Gontea L.
15. 05.2020 Training Metodologia de implementare a programului „Literație pentru familie”. 52 Cojocaru M. Gontea L. Zaporojan S.
16. 06.2020 Training Organizarea unui eveniment cultural. 46 Cojocaru M. Gontea L.
17. 06.2020 Training Cultura lecturii: cunoștințe și deprinderi cheie esențiale pentru a participa activ în societățile contemporane. 48 Cojocaru M. Gontea L.
18. 06.2020 Training Chestionare online: operativ, eficient, gratuit.( Google Forms și Survey Monkey). 52 Cojocaru M. Cantemir D. Gontea L.
19. 07.2020 Atelier Organizarea colecțiilor de bibliotecă. 44 Cojocaru M. Gontea L. Catan Z.
20. 07.2020 Training Utilizarea aplicației Piktochart. Canva. Crearea afișelor în CANVA 35 Cojocaru M. Gontea L. Cantemir D.
21. 08.2020 Atelier Elaborarea referințelor bibliografice. Descrierea bibliografică a documentului . 46 Cojocaru M. Gontea L. Catan Z.
22. 08.2020 Training Lectura critică. 48 Cojocaru M. Gontea L.
20. 09. 2020 Training Managementul voluntariatului.   50 Cojocaru M. Gontea L. Bugai A..
21. 09.2019 Atelier Serviciile cu plată ale bibliotecilor publice. Potențial și perspective 42 Cojocaru M. Gontea L.
22. 09.2019 Training Școla tânărului bibliotecar. Calcularea indicatorilor de performanță 10 Cojocaru M. Gontea L.
23. 10.2020 Atelier Ora poveștilor în format modern 52 Cojocaru M. Gontea L.
24. 10.2020 Atelier Școala tânărului bibliotecar. Evidența globală și primară a colecțiilor de bibliotecă 10 Cojocaru M. Catan Z. Gontea L.
25. 11.2020 Training Organizarea cataloagelor bibliotecii 42 Cojocaru M. Catan Z. Gontea L.
26. 11.2020 Training Utilizarea rețelelor de socializare în promovarea Bibliotecii și a ofertei acesteia 46 Cojocaru M. Gontea L.
27. 12.2020 Atelier profesional. Managementul calculatorului. (Word, Excel, email, Canva, Facebook).  16 Cojocaru M. Cantemir D. Gontea L.
28. 12.2020 Atelier Organizarea strategiei de raportare și  planificare  a activității bibliotecilor publice:2020 – 2021 50 Cojocaru M. Gontea L.

Coordonator: director BPR „Iulian Filip” Drochia                             M. Cojocaru

A executat: metodist BPR „Iulian Filip” Drochia                               L.Gontea

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *