Acasă

Scurt istoric
Prima bibliotecă publică la Drochia s-a deschis în octombrie 1946. Primul sediul a fost în Clubul din localitate. Mai târziu sediul bibliotecii a fost în diferite clădiri, până când în 1983 în or. Drochia s-a dat în exploatare un edificiu, unde este amplasată biblioteca şi până la momentul actual. Directorul bibliotecii este Maria Cojocaru, care stă la cârma bibliotecii din 1983 până în prezent. Biblioteca a fost reparată capital în anii 2011 – 2012, devenind un spaţiu mai agreabil pentru utilizatorii bibliotecii, oferindu-le diferite servicii informative, se practică diverse forme şi metode de activitate. La dispoziţia utilizatorilor sunt puse o sală spaţioasă de lectură, CID (Centru de Informare şi Documentare) și oficiul împrumut la domiciliu cu o bogată colecție de referinţă, ediţii periodice.
Din anul 1976, prin ordinul Ministerului Culturii, a fost denumită Biblioteca Centrală a Sistemului Centralizat de Biblioteci din raionul Drochia.
În anul 1991 în urma descentralizării sistemelor de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991 Bibliotecii se dă denumire de Bibliotecă Orăşenească, păstrându-şi funcţia metodică pentru bibliotecile publice din teritoriul raionului Drochia.
Ea devine o bibliotecă publică unică cu următoarele subdiviziuni: serviciul fonduri, serviciul bibliografic, serviciul relaţii cu publicul cu servire pentru maturi şi oficiul tineret, care serveşte elevi de la 15 ani până la 28 ani, secţia „Arte”, având o filială pentru copii, înfiinţată în 1949, o filială a bibliotecii orăşeneşti, înfiinţată în 1962, care a activat până în anul 1995, o filială în regiunea fabricii de zahăr, înfiinţată în anul 1956, care a activat până în anul 1995. În scopul apropierii cărţii de cititor în anul 1973 s-a început utilizarea punctelor de servire la locul de muncă şi trai, care  cu părere de rău în prezent nu mai activează. Climatul societăţii de astăzi ne îndreptăţeşte să ne simţim în faţa unei ere în care informaţia ocupă un loc primordial, iar rolul esenţial al bibliotecii este de a pune la dispoziţia publicului cititor zestrea spirituală şi culturală a întregii omeniri, atât în mod tradiţional dar şi graţie tehnologiilor informaţionale. Nu putem exclude din activitatea bibliotecilor activităţile culturale cu publicul. Au devenit o tradiţie pentru Biblioteca Publică Raională activităţile în cadrul programului cultural „Zilelor Eminescu”, „Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului”, Săptămâna cărţii şi lecturii pentru copii, „Limba noastră”. Se bucură de succes la public şedinţele Cenaclului literar „Steaua de vineri”, care sunt cu adevărat aşteptate şi dorite de publicul cititor, sunt populare ciclurile de activităţi cum ar fi: mese rotunde, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, şi alte activităţi cu cea mai diversă tematică. Un interes deosebit pentru studierea profundă a creaţiei scriitorilor autohtoni şi universali au devenit concursurile literare, printre care vrem să menţionăm Concursul Republican „La izvoarele înţelepciunii”, la care copiii din raionul nostru cinci ani al rând obţin premiile cele mai mari, devenind învingători chiar şi la Etapa Internaţională, cititorii noştri participă la diverse concursuri republicane. În cadrul concursului republican de eseuri şi de desen pe cărţile lui Iulian Filip „Una-i luna” şi „Plăcinţele cu mărar” .
Biblioteca publică orăşenească asigură asistenţa metodologică şi de specialitate a bibliotecilor din raion contribuind la promovarea în teritoriu a obiectivelor şi sarcinilor formulate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi centrelor biblioteconomice republicane; efectuază lucrări de analiză şi sinteză referitoare la stadiul dezvoltării serviciilor de lectură, la cerinţele de carte și de informare ale populaţiei şi formulează propuneri corespunzătoare organelor de decizie; coordonează activităţile bibliotecare în teritoriu. Biblioteca acordă consultanţă bibliotecarilor din teritoriu, indiferent de profilul bibliotecilor în probleme ce ţin de diversificarea şi modernizarea serviciilor de bibliotecă, formarea culturii informaţionale a utilizatorilor, mai ales a elevilor, instruirea continuă a bibliotecarilor, organizează întruniril profesionale (seminare, ateliere profesionale de lucru) în teritoriu. Biblioteca publică raională contribuie la pregătirea profesională bună a lucrătorilor de bibliotecă din reţea, sprigină programele de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile publice ale raionului Drochia.
Societatea în schimbare pune sarcini noi în faţa bibliotecilor. Graţie susţinerii financiare din partea fundaţiei SOROS – MOLDOVA, biblioteca şi-a îmbogățit colecţiile sale şi a fost dotată cu echipament modern pentru a satisface nevoile de informare ale beneficiarilor.
În Biblioteca publică raională au fost implimetate câteva proiecte (“Îmbunătăţirea colecţiilor de bibliotecă în biblioteca raională” (2003) – 1000 $ SUA, director de proiect Z. Catan, “Centrul de Informare şi Documenare Drochia”(2004) – 5000 $ SUA, director de proiect M. Cojocaru).
În 2012 Biblioteca publică raională Drochia, a participat la procesului de înscriere a bibliotecilor publice din Republica Moldova în programul Novateca The Global Libraires în Moldova pentru selectarea bibliotecilor publice și a Centrelor Regionale de formare a bibliotecarilor şi spre satisfacţia noastră biblioteca publică raională Drochia a fost selectată ca bibliotecă coordonatoare (coordonator de proiect Lidia Gontea), graţie cărui program biblioteca a primit în dotare echipament performant. Alături de biblioteca raională în program au mai fost incluse încă 4 biblioteci comunale (Chetrosu, Nicoreni, Baroncea și Lazo).
Iar în anul 2008, prin Decizia Consiliului Raional Drochia din 11.07.2008 a revenit la titulatura – Biblioteca publică raională.
Indiferent cum s-a numit această instituţie pe parcursul diferitor ani, ea a slujit cărţii şi beneficiarilor ei, crescând împreună cu ei.

Reţeaua de biblioteci
În structura de biblioteci din raionul Drochia activează 33 de biblioteci:

 • Biblioteca raională Drochia – 1
 • Filiala copii Drochia – 1
 • Biblioteci comunale (săteşti) – 30
 • Filiala copii s. Pelinia – 1


Află despre servicii

Misiune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Mai mult

Servicii

În bibliotecile publice teritoriale Drochia sunt implementate 127 SMB în diferite domenii la care au participat  6999  beneficiari, dintre care copii până la 16 ani – 4138, în medie 4 servicii per bibliotecă

Cel mai bun serviciu (număr instruiri și număr total de participanți (atribuirea ODD)

Clubul de Robotică „Robodropia” – o contribuție calitativă în informarea și accesul la tehnologiile din dotarea Bibliotecii pentru stimularea inventivității, creativității și colaborării pe baze de proiecte a tinerilor interesați. Scopul instruirilor este de a cupla și integra studierea cunoștințelor teoretice științifice predate în școala generală și liceu cu aplicarea practică a acestora, în cadrul conceptului educativ STEAM; Familiarizarea tinerilor cu domeniul tehnic și informarea despre tehnologiile noi de automatizare, robotică și aplicabilitatea acestora pe scară largă în economie. Orientarea profesională tehnică și deschiderea acestora către prototipare și proiectare de mecanisme. Dezvoltarea la copii a gândirii logice și abilităților de descifrare a schemelor  sunt beneficiile și oportunitățile în urma acestui program. În viitor copiilor le va fi mai ușor să se încadreze în programul de studiu  la informatica, fizica, matematica.

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate 96 ateliere de instruire, care au durat câte 3 ore academice( 288 ore), la care au participat 45 utilizatori unici. Total participanți -628

Clubul a participat la  concursuri naționale și a fost premiat pentru „ Cel mai bun proiect inovativ la Concursul Robo Liga Bibliotecilor 2020”.

Video, reportaje despre bibliotecile din rețea:

Refugiu spiritual al persoanelor cu vârsta de aur (despre SMB „Vârsta de Aur + informare, comunicare, agrement”)

Activități cultural-educative 2020:

Programul Național LecturaCentral, ed. III-a. În cadrul proiectului „ Dialoguri online cu personalități marcante” – BPR „Iulian Filip” Drochia a organizat o întâlniri online cu scriitorul Aurelian Silvestru, moderat de Iulian Filip. Întâlnire realizată în parteneriat și cu suportul BNRM, a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia, precum și a profesoarei Marina Lefter și a discipolilor săi. A fost o realizare deosebită, deaorece a participat întreaga republică. Și cu toate că numărul participanților era 100, în spatele acelor calculatoare conectate, erau foarte mulți utilizatori din diverse biblioteci din întreaga republică.

Concurs raional online al filmului de promovare a cărții și lecturii „Cartea bună ne adună” cu ajutorul tehnologiilor. La acest concurs au participat atât bibliotecarii din rețea, cât și utilizatorii bibliotecii la mai multe secțiuni:

 • Pentru cea mai originală promovare a scriitorilor băștinași:
 • Pentru cea mai bună promovare a cărții și activităților bibliotecii în promovarea cărții și lecturii:
 • Pentru cea mai originală realizare video în promovarea scriitorilor autohtoni și parteneriate în promovarea cărții, cu instituții de învățământ din teritoriu: biblioteci și utilizatori;
 • Cea mai originală prezentare a unei cărți sau opere preferate:
 • Pentru cel mai activ și implicat voluntar al bibliotecii, pentru participarea în proiectele de promovare a cărții
 • https://www.facebook.com/227589070733842/videos/390409685686902
 • https://www.facebook.com/227589070733842/videos/343668083574672

„Colinde pe strună de chitară” – formația „Punctul pe I” în ospeție la BPR „Iulian Filip” Drochia

Formația „Punctul pe I”, conducător Vitalie Bîrgău a venit cu un colaj de melodii înterpretate la chitară pentru beneficiarii bibliotecii

Istorie locală

Simpozion literar-științific „Scriitorii drochieni” în cadrul proiectului ”Acasa spiritului nostru” – BPR „Iulian Filip” Drochia. Am avut oaspeți deosebiți: Andrei Chistol, Sectetar de Stat; Elena Pintilei – director general BNRM; Eugenia Bejan – director general BN „Ion Creangă. La eveniment au participat scriitori drochieni, reprezentanți MECC, BNRM, administrației publice locale, bibliotecari, profesori.

Parteneriate naționale și internaționale

Pe parcursul anului de referință, bibliotecile publice din teritoriu au avut 165 parteneri, care au ajutat bibliotecile în organizarea activităților cultural-educative, educația multilaterală a beneficiarilor și au contribuit financiar la creșterea colecțiilor, achiziții de echipament modern, modernizarea infrastructurii bibliotecii;  2 internaționali;

 • Parteneriatul cu Centrele Medicilor de Familie a contribuit ca beneficiarii să ducă  un mod de viață sănătos. Parteneriatul bibliotecilor cu CICDE a permis, ca viitorii alegători să voteze corect la alegerile locale.

Proiecte naționale cu finanțare internațională și Proiecte internaționale

„Ora să știm”. În 2020 a adus la implementarea unui nou serviciu de bibliotecă pentru beneficiarii copii în 5 biblioteci publice din raionul Drochia, care au promovat lectura și curiozitatea pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică prin intermediul cărților pentru copii.(Filiala copii BPR „Iulian Filip” Drochia, Fîntînița, Cotova, filiala copii Pelinia, Hăsnășenii Mari.) Activitățile proiectului au generat un interes deosebit față de diverse forme de comunicare și experimentare. Pornind de la o lectură interactivă, întrebând și căutând explicații, copiii au descoperi noțiuni elementare despre lucrurile și fenomenele din jurul lor. Cu părere de rău, activitățile realizate, din cauza situației epidemiologie, au avut un număr mai mic de participanți și impactul propus nu a fost atins.

Proiectul implementat de NDI din SUA în cadrul parteneriatelor de Dezvoltare a democrației în Moldova – „Zece Pași”. Biblioteca Cotova a dezvoltat un canal de comunicare pe platforma VIBER pentru comunicare, chestionare a populației din localitate, pentru dezvoltarea democrației participative și transparent deciziționale – „Comuna Cotova”, în care sunt plasate toate noutățile pentru populația comunei în vederea unei bune guvernări și dezvoltarea democrației;

Istorii de succes 2020:

Clubul de robotică „Robodropia” – cel mai bun la proba „Proiect inovativ”

În condițiile implementării și avansului tehnologic modern în domeniul automatizărilor, tehnologiilor de comunicații, roboticii, mecanicii, tehnologiilor software cât și proiectarea sistemelor, este nevoie de servicii moderne de bibliotecă care  să aducă un aport și o contribuție calitativă în informarea și accesul la tehnologiile din dotarea bibliotecilor pentru stimularea inventivității, creativității și colaborării pe baze de proiecte a tinerilor interesați.

Circa 100 de copii, bibliotecari și antrenori, care reprezintă cluburile de robotică din 12 biblioteci publice din Republica Moldova au participat în perioada 5-6 decembrie, la cea de-a IV-a ediție a competiției „Robo Liga Bibliotecarilor”. La acest eveniment a participat și Clubul de robotică „Robodropia”,  Filiala copii BPR „Iulian Filip” Drochia, care s-a învrednicit de Premiul „Cel mai bun club la proba „Proiect inovativ” .

Pentru a obține acest succes, membrii clubului au muncit mult, iar responsabilul pentru activitatea clubului, Dorian Stamati, instructor de robotică, a realizat pentru membrii clubului 45 de instruiri, în jur de 90 ore. Copiii au fost foarte bucuroși de această realizare și deja s-au implicat în implementarea altor proiecte. „Mie îmi place că pot să fac roboți, devin inginer și construiesc roboți, case din LEGO”, a spus NICHITA UMANSCHI

Sperăm, că activitatea acestui club să contribuie cât mai mult la dezvoltarea de aptitudini de creativitate, spirit estetic, artistic și inventivitate, pentru a dezvolta capacități de implementare și prezentarea proiectelor, a-și dezvolta capacitățile de gândire logice și algoritmice necesare în programare și automatizare, deoarece tehnologiile digitale transformă fiecare aspect al vieții umane, iar tinerilor, care sunt viitorul nostru le revine rolul de a fi în pas cu Era tehnologiilor informaționale.

Lidia Gontea, șef secție dezvoltare în biblioteconomie și științele informării, BPR „Iulian Filip” Drochia

Activități privind promovarea lecturii (Programul Național LecturaCentral, Anul Lecturii – 2020)

Programele de promovare a lecturii realizate pe parcursul anului 2020 au fost: Ziua Internațională a Cititului împreună; Zilele Creangă; Săptămâna Lecturii și a cărții pentru copii; La Izvoarele Înțelepciunii; Lecturi de vacanță; LecturaCentral.

Către Ziua Internațională a Cititului împreună s-au organizat  Ore de lectură  – în toate bibliotecile publice din teritoriu. Lecturi  în glas: „Hai cu toții la lectură/ Să fim țară cu cultură”- Nicoreni; Campania de promovarea a bucuriei, frumuseții și beneficiile lecturii” – Ochiul Alb;  „ Родители, почитаем вместе с детьми” – Pervomaiscoe; „ Să citim împreună” – Petreni.

Zilele Creangă –  S-a promovat  creația Marelui povestitor Ion Creangă și s-a educat gustul de lectură a poveștilor – comoară de neprețuit al poporului. S-au organizat și realizat: Șezătoare literară:„Crenguțe de povești a lui Ion Creangă” – Șuri; Lecturi comentate: „ Soacra cu trei nurori”( cărți jubiliare) – Filiala copii Pelinia; Lecturi comentate cu voce tare:„ Moș Chiorpec  cibotarul” – Mîndîc Dominteni, Gribova; Ore de poveste: „Miracolul poveștilor lui Ion  Creangă” – Dominteni, Gribova;  „O oră în lumea poveștilor lui Creangă” – Țarigrad;  „Turbinca lui Ion Creangă cu Povești” – Cotova; „Curcubeul poveștilor lui I. Creangă” – Zgurița etc. Vizionarea filmelor pe opera crengiană:   „Amintiri din copilărie” – Gribova „Fata babei și fata moșneagului” – Țarigrad;   „ La cireșe” – filiala copii Pelinia.

Programul cultural    „Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru copii” – Expoziții, reviste bibliografice: „Cartea – lumina sufletului” – Dominteni, Mândâc; „Cartea – prietenă bună/ Cu care străbați prin furtună”- Gribova; Discuții:„ Să știi multe, să fi-i mai bun” – Dominteni;  „ La ce ne ajută lectura” – Cotova; Ore literare: „Cartea – sfetnic pentru întreaga viață” – Petreni;  „ Cartea – o avere și ar fi păcat să n-o păstrăm” – Filiala copii Pelinia;Oră de poveste: „Cu Hans Cristian Andersen prin lumea basmelor” – Dominteni; Șezătoare literară:„ Am venit în literatura pentru  copii prin teatru” – Măcăreuca, Mîndîc; Victorina literară: „Ghici povestea” – Mîndîc; Excursii în bibliotecă: „În căutarea comorilor   sufletești” – Șuri, Pelinia, Țarigrad, Cotova, Dominteni.

Lecturi de vacanță. În contextual restricțiilor legate de pandemie, lecturile verii s-au desfășurat un pic mai aciv, decât alte activități, deoarece erau posibilități de organizare a acestor evenimente culturale în aer liber, ce permitea participarea a mai multor utilizatori.

Ore de lectură: „Rege ești dacă citești” – Nicoreni; „ Cum să ne odihnim frumos și cu folos”,  „ Popas în lumea copilăriei cu Claudia Partole” – Dominteni;    „Aurelian Silvestru –„ Fărâme din suflet” – Hăsnășenii Mari;  „ Lecturi distractive de vacanță”   – Nicoreni;„ O carte pentru fiecare” – Ochiul Alb. „Lecturi distractive de vacanță” – Nicoreni.

Discuții de carte: Aurelian Silvestru – Fărâme din suflet – Petreni, Hăsnășenii Mari; „ Cinci pitici pentru pitici” – Măcăreuca;Claudia Partole Domnița    păstorița – Șuri, Mîndîc. Călătorie literară: „ O vară cu miros de parfum” – Gribova;  „ Scriitorul copilăriei noastre- S. Vangheli”  – Dominteni

Proiectul „ Joia lecturii cu voce tare” –   BPT Mîndîc.

programul de lucru al bibliotecii:

Luni-Vineri: 09:00 – 18:00
Duminica 09:00-15:00
Sâmbătă: zi de odihnă

 

bprdrochia@gmail.com
www.bpr-drochia.info

 

5202, or.Drochia,
str. 31 August 1989, 11

Telefon: + 373 252 2-02-58


Facebook-f


Twitter


Yelp


Google-plus-g